آموزش‌های ویدیویی

آزاد عندلیبی

وقتی که آزادی اینجا نیست

وقتی که آزادی اینجا نیست

شعر وقتی که آزادی اینجا نیست – اریش فرید   وقتی که آزادی اینجا نیست تو آزادی هستی وقتی که شکوهی این‌جا نیست تو شکوهی و آن‌گاه که این‌جا شوری نیست نه پیوندی میانِ مردم تو پیوندی تو گرمایی: جان یک جهان بی‌جان. لبان‌ات و زبان‌ات پرسش است و پاسخ است در بازوان‌ات در آغوش‌ات[…]

دلیل بازگشت وجه