آیینه ای برای صداها شفیعی کدکنی

110,000 تومان

کتاب آیینه ای برای صداها شفیعی کدکنی

کتاب شعر کلاسیک

هفت دفتر شعر

این کتاب از مجموع هفت دفتر شعر ذیل تشکیل شده است:

زمزمه‌ها

شبخوانی

از زبان برگ

در کوچه باغ‌های نشابور

مثل درخت در شب باران

از بودن و سرودن

بوی جوی مولیان

در انبار موجود نمی باشد