بایگانی دسته بندی: ناصر خسرو

چو برزد بامدادان خازن چین

24 – چو برزد بامدادان خازن چین – گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

شعر چو برزد بامدادان خازن چین نظامی – خسرو و شیرین 24 گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین   چو برزد بامدادان خازن چین به درج گوهرین بر قفل زرین   برون آمد ز درج آن نقش چینی شدن را کرده با خود نقش بینی   بتان چین به خدمت سر نهادند بسان[…]

تمرین شنیداری وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن

تمرین شنیداری وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)

تمرین شنیداری وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)   همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر کنید. در اینجا درست خواندنِ شعر[…]