آموزش‌های ویدیویی

رودکی

تمرین سماعی عروض با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)

تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) (وزن رباعی)   همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر کنید. در اینجا[…]

تمرین سماعی عروض با وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن( وزن دوبیتی)

تمرین شنیداری با وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف)

تمرین شنیداری با وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف) (هزج مسدس محذوف)   وزن دو بیتی این وزن به وزن دوبیتی معروف است.   همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید[…]

دلیل بازگشت وجه