بایگانی دسته بندی: فرهنگ فارسی

معنی پاخسه

معنی پاخسه

معنی پاخسه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخسه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخسه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخسه معنی پاخسه: دیوار بلند. هم قافیه با کلمه پاخسه همکاسه، نیم[…]

معنی پاخته

معنی پاخته

معنی پاخته به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخته در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخته در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخته معنی پاخته: طناب استادان بنا. هم قافیه با کلمه پاخته پسته،[…]

معنی پاچین

معنی پاچین

معنی پاچین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچین /pACin/ معنی پاچین:دامن زنانه. مترادف با کلمه پاچین دامن، زیرازار. هم[…]

معنی پاچیله

معنی پاچیله

معنی پاچیله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیله معنی پاچیله: نوعی از کفش مانند غربال کوچک که کوفتن برف[…]

معنی پاچیده

معنی پاچیده

معنی پاچیده به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیده در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیده در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیده معنی پاچیده: پراکنده1. هم قافیه با کلمه پاچیده توده، دوده، روده،[…]

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیدن معنی پاچیدن: نرم و آهسته براه رفتن. هم قافیه با کلمه[…]

معنی پاچک

معنی پاچک

معنی پاچک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچک معنی پاچک: تپاله. هم قافیه با کلمه پاچک پک، کوجک،  حامل[…]

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه ورمالیده در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه ورمالیده در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه ورمالیده معنی پاچه ورمالیده: بی شرم. معنی پاچه[…]

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه گیر در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه گیر در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه گیر معنی پاچه گیر: کسی که بی جهت[…]

پاچه گزک

معنی پاچه گزک

معنی پاچه گزک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه گزک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه گزک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه گزک معنی پاچه گزک: قسمی آتش بازی. هم[…]

پاچه ریز

معنی پاچه ریز

معنی پاچه ریز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه ریز در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه ریز در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه ریز معنی پاچه ریز: سخت مانده شدن. هم[…]

پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه خیزک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه خیزک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه خیزک /pACexizak/ معنی پاچه خیزک: نوعی آتش بازی.[…]

معنی پاچه پز

معنی پاچه پز

معنی پاچه پز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه پز در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه پز در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه پز معنی پاچه پز: آنکه پاچه گوسفند را[…]

معنی پاچه بند

معنی پاچه بند

معنی پاچه بند به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه بند در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه بند در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه بند معنی پاچه: طناب خیمه. هم قافیه با[…]

معنی پاچه

معنی پاچه

معنی پاچه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه /pACe/ معنی پاچه: ساق پا، ران. مترادف با کلمه پاچه پا،[…]

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنگ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنگ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنگ معنی پاچنگ:دریچه، روزنه. هم قافیه با کلمه پاچنگ بالنگ، پافنگ، پلنگ،[…]

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنبری در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنبری در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاچنبری /pACambari/ معنی پاچنبری: دارای پای کچ یا کمانی. هم قافیه[…]

معنی پاچنامه

معنی پاچنامه

معنی پاچنامه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنامه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنامه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنامه معنی پاچنامه: نامی که پادشاهان به چاکران دهند. هم قافیه با[…]

معنی پاچله

معنی پاچله

معنی پاچله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچله /pACele/ معنی پاچله: پایتابه. هم قافیه با کلمه پاچله تیله، پیله،[…]

معنی پاچراغی

معنی پاچراغی

معنی پاچراغی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچراغی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچراغی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچراغی معنی پاچراغی: پولی که تماشاگران در زور خانه و مانند آن[…]

معنی پاچال

معنی پاچال

معنی پاچال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچال در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچال در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچال معنی پاچال: گودال، جای ایستادن فروشنده در دکان، پاچاه. هم قافیه[…]

معنی پاچ

معنی پاچ

معنی پاچ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچ معنی پاچ: نام علفی است که به یونانی نامند. هم قافیه[…]

معنی پاجوش

معنی پاجوش

معنی پاجوش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجوش در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجوش در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجوش /pAjuS معنی پاجوش: شاخهای فرعی که از بن درخت روید متصل[…]

معنی پاجامه

معنی پاجامه

معنی پاجامه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجامه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجامه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجامه معنی پاجامه: زیر جامه تنبان، شلوار. هم قافیه با کلمه پاجامه[…]

معنی پاتیناژ

معنی پاتیناژ

معنی پاتیناژ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیناژ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیناژ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتیناژ /pAtinAZ/ معنی پاتیناژ: سُرِش، نوعی اسکی روی یخ. معنی پاتیناژ در فرهنگ[…]

معنی پاتین

معنی پاتین

معنی پاتین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتین معنی پاتین: مرد سیاسی اسپانیایی مولد بسال ۱۶۶۷ میلادی. هم قافیه[…]

معنی پاتیمار

معنی پاتیمار

معنی پاتیمار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیمار در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیمار در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتیمار معنی پاتیمار: شتابزدگی. هم قافیه با کلمه پاتیمار گلدار، مُردار، هشدار،[…]

معنی پاتیله

معنی پاتیله

معنی پاتیله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتیله معنی پاتیله: طنجیره. هم قافیه با کلمه پاتیله تیله، پیله، شیله،[…]

معنی غارتگری

معنی غارتگری چیست؟

معنی غارتگری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارتگری در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارتگری تلفظ: /qAratgari/ معنی: تاراج، چپاول، دستبرد.   غارتگری در فرهنگ فارسی ۱- عمل غارت کردن. ۲- راهزنی دزدی.   غارتگری در[…]

معنی غارتگر

معنی غارتگر چیست؟

معنی غارتگر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارتگر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارتگر تلفظ: /qAratgar/ معنی: دزد، راهزن، قاپنده، رباینده. برابر پارسی: تاراجگر، چپاولگر. مترادف: ویران کننده، چپوچی، دزد، راهزن، سارق، طرار، یغماگر.[…]