بایگانی دسته بندی: فرهنگ فارسی

معنی جار و مجرور

معنی جار و مجرور

معنی جار و مجرور به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار و مجرور در گویش ها و لهجه.   معنی جار و مجرور   ادات جر و مدخول. معنی جار و مجرور در فرهنگ فارسی   ادات جر[…]

معنی جار و جنجال

معنی جار و جنجال

معنی جار و جنجال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار و جنجال در گویش ها و لهجه.   معنی جار و جنجال   داد و فریاد. معنی جار و جنجال در فرهنگ فارسی   ( اسم )[…]

معنی جار زدن

معنی جار زدن

معنی جار زدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار زدن در گویش ها و لهجه.   معنی جار زدن   اعلان کردن. معنی جار زدن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) به آواز بلند درکویها و[…]

معنی جار ذی القربی

معنی جار ذی القربی

معنی جار ذی القربی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار ذی القربی در گویش ها و لهجه.   معنی جار ذی القربی   همسایه خانه که با خانه تو پیوسته. معنی جار ذی القربی در فرهنگ فارسی[…]

معنی جار النهر

معنی جار النهر

معنی جار النهر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار النهر در گویش ها و لهجه.   معنی جار النهر   چغندر وحشی. معنی جار النهر در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ۱- گونه ای چغندر که[…]

معنی جار

معنی جار

معنی جار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار در گویش ها و لهجه.   معنی جار تلفظ: /jAr/ بانگ. معنی جار در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ندا بانگ و فریاد.یا جار و جنجال داد و[…]

معنی جاذی

معنی جاذی

معنی جاذی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذی در گویش ها و لهجه.   معنی جاذی   بر روی انگشتان ایستاده. معنی جاذی در فرهنگ فارسی   بر سر پای نشیننده. معنی جاذی در لغت نامه دهخدا[…]

معنی جاذبه

معنی جاذبه

معنی جاذبه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذبه در گویش ها و لهجه.   معنی جاذبه تلفظ: /jAzebe/ کشش. معنی جاذبه در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، نیروی کشیدن اجسام به خود ( اسم ) ۱-[…]

معنی ذات الحنظل

معنی ذات الحنظل

معنی ذات الحنظل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحنظل معنی : عقبه ایست میان مکه و جده .   ذات الحنظل در لغت نامه دهخدا ذات الحنظل. [ تُل[…]

معن ذات الحنزاب

معنی ذات الحنزاب

معنی ذات الحنزاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحنزاب معنی : موضعی است .   ذات الحنزاب در لغت نامه دهخدا ذات الحنزاب. [ تُل ْ ح ِ ][…]

معنی ذات الحماط

معنی ذات الحماط

معنی ذات الحماط به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحماط معنی : موضعی است .   ذات الحماط در لغت نامه دهخدا ذات الحماط. [ تُل ْ ح َ ][…]

معنی ذات الحمات

معنی ذات الحمات

معنی ذات الحمات به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحمات معنی : یاقوت در شرح کلمه الحنبطله گوید.   ذات الحمات در لغت نامه دهخدا ذات الحمات. [ ] یاقوت[…]

معنی ذات الحق

معنی ذات الحق

معنی ذات الحق به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحق معنی: از آلات نجومی قدیم که در رصدهای نجومی به کار می رفته و عبارت از کرۀ کوچکی بوده که[…]

معنی ذات الحفائل

معنی ذات الحفائل

معنی ذات الحفائل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحفائل معنی :  موضعی است.   ذات الحفائل در لغت نامه دهخدا ذات الحفائل. [ تُل ْ ح َ ءِ ][…]

معنی ذات الحبک

معنی ذات الحبک

معنی ذات الحبک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحبک معنی : آسمان   ذات الحبک در لغت نامه دهخدا ذات الحبک. [ تُل ْح ُ ب ُ ] ([…]

chat