بایگانی دسته بندی: جدول کلمات

معنی جار

معنی جار

معنی جار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار در گویش ها و لهجه.   معنی جار تلفظ: /jAr/ بانگ. معنی جار در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ندا بانگ و فریاد.یا جار و جنجال داد و[…]

معنی جاذبه

معنی جاذبه

معنی جاذبه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذبه در گویش ها و لهجه.   معنی جاذبه تلفظ: /jAzebe/ کشش. معنی جاذبه در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، نیروی کشیدن اجسام به خود ( اسم ) ۱-[…]

معنی جاذب

معنی جاذب

معنی جاذب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذب در گویش ها و لهجه.   معنی جاذب تلفظ: /jAzeb/ دلربا. معنی جاذب در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، کشاننده، رباینده، جواذب ( اسم ) ۱- کشنده جذب[…]

معنی جادی

معنی جادی

معنی جادی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادی در گویش ها و لهجه.   معنی جادی   زعفران. معنی جادی در فرهنگ فارسی   زعفران، جادیائ هم گویند ( اسم ) زعفران خواهنده عطا معنی جادی در[…]

معني دائم

معنی دائم

معنی دائم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائم در گویش ها و لهجه ها.   معنی دائم معنی : جاویدان، همیشه، همیشگی، پایا، پاینده، همش، همواره. تلفظ : /dA~em/ معادل انگلیسی : constant, continual, permanent, perpetual, permanent:perpetual, steady کلمات هم قافیه با دائم[…]

معنی جادوان

معنی جادوان

معنی جادوان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادوان در گویش ها و لهجه.   معنی جادوان   نام روستا. معنی جادوان در فرهنگ فارسی   نام دهی در شهرستان اصفهان. معنی جادوان در لغت نامه دهخدا  […]

معنی جاحد

معنی جاحد

معنی جاحد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحد در گویش ها و لهجه.   معنی جاحد   منکر. معنی جاحد در فرهنگ فارسی   انکارکننده، انکارکننده حق کسی باعلم به آن ( اسم ) انکار کننده با[…]

معنی چادر

معنی چادر

معنی چادر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادر در گویش ها و لهجه.   معنی چادر تلفظ: /CAdor/ معنی: پوششی برای خانم ها.  خیمه. چادر در لغت نامه دهخدا چادر.[ دَ / دِ / دُ ] ([…]

معنی چاد

معنی چاد

معنی چاد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاد در گویش ها و لهجه.   معنی چاد تلفظ: /CAd/ معنی: دریاچه بزرگی است در آفریقای مرکزی. بخش شمال آفریقای شرقی فرانسه. چاد در لغت نامه دهخدا چاد. ( اِخ[…]

معنی جابلسا

معنی جابلسا

معنی جابلسا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جابلسا در گویش ها و لهجه.   معنی جابلسا   نام شهری ناشناخته. معنی جابلسا در فرهنگ فارسی   قدما نام دو شهر را نام برده اند : جابلقا و[…]

معنی جابرانه

معنی جابرانه

معنی جابرانه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جابرانه در گویش ها و لهجه.   معنی جابرانه   ظالمانه. معنی جابرانه در فرهنگ فارسی   ستمگرانه ستمکارانه ظالمانه . معنی جابرانه در لغت نامه دهخدا   جابرانه. [[…]

معنی چاچله

معنی چاچله

معنی چاچله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاچله در گویش ها و لهجه.   معنی چاچله معنی: کفش، پاپوش. هم قافیه چاچله مایه‌تیله، مبادله، مباهله، مبله، متشکله، متصله. چاچله در لغت نامه دهخدا چاچله. [ چ َ[…]

معنی زادگاه

معنی زادگاه

معنی زادگاه  به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ زادگاه در گویش ها و لهجه ها.   معنی زادگاه تلفظ:/zAdgAh/ معنی: زادبوم، مسقطالراس، مولد، میهن، وطن،حد، اصل، منشاء، زادگاه، منبع، منطقه قدرت یا درک.   زادگاه در فرهنگ فارسی جای زاییده[…]

معنی چاپلوسی

معنی چاپلوسی

معنی چاپلوسی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاپلوسی در گویش ها و لهجه.   معنی چاپلوسی تلفظ: /CAplusi/ معنی: چرب زبانی، تملق. چاپلوسی در لغت نامه دهخدا چاپلوسی. ( حامص ) تملق. چرب زبانی. خوشامدگویی. دُم لیسه.[…]

معنی چاپلوس

معنی چاپلوس

معنی چاپلوس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاپلوس در گویش ها و لهجه.   معنی چاپلوس تلفظ: /CAplus/ معنی: تملق گو، چرب زبان. هم قافیه چاپلوس کاکتوس، کسینوس، دستبوس، مینی بوس، دُم خروس، نامأنوس، نامحسوس، فردوس، قوس،[…]

chat