آموزش‌های ویدیویی

جدول کلمات

معنی غارت

معنی غارت چیست؟

معنی غارت به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارت در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارت تلفظ: /qArat/ معنی: هجوم بردن، به تاراج بردن، چپاول کردن. برابر پارسی: تاراج، چپاول. مترادف: ربایش، دستبرد، دزدی، یغما. غارت[…]

معنی غار

معنی غار چیست؟

معنی غار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار تلفظ: /qAr/ معنی: شکاف، سوراخ، کهف، خندق. مترادف: حفره، زاغه، شکفت، مغار، مغاره، مغاک. برابر پارسی: اشکفت، رخنه، کنام، گودال.[…]

معنی غادر

معنی غادر چیست؟

معنی غادر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غادر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غادر معنی: بی وفا، عهد شکن.   غادر در فرهنگ فارسی غدرکننده، خائن، بی وفا، عهدشکن ( سم ) غدر کننده[…]

معنی غاتی

معنی غاتی چیست؟

معنی غاتی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاتی در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاتی معنی: آمیختن، آغشتن، درهم، مخلوط، ممزوج.   غاتی در جدول کلمات مخلوط.   غاتی در لغت نامه دهخدا غاتی: ([…]

هائیتی

معنی هائیتی چیست؟

معنی هائیتی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائیتی در فرهنگ فارسی دولتی مستقل که در قسمتی از مجمع الجزایر آنتیل بزرگ قرار دارد ( قسمت دیگر جمهوری دمینیکن را[…]

معنی جاعل

معنی جاعل

معنی جاعل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاعل در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاعل تلفظ: /jA~el/ جعل کننده. جاعل در فرهنگ فارسی   جعل کننده، خلق کننده، قراردهنده، سازنده ( اسم ) ۱- سازنده[…]

معنی غابه

معنی غابه چیست؟

معنی غابه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غابه در گویش ها و لهجه ها.   معنی غابه معنی: بیشه، نیستان، نیزار، جنگل.   غابه در فرهنگ فارسی بیشه، نیستان، نیزار، گروه مردم، نیزه دراز. ( اسم )[…]

معنی جاشو

معنی جاشو

معنی جاشو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاشو در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاشو تلفظ: /jASu/ ملوان. جاشو در فرهنگ فارسی   کارگرکشتی، ملاح، جاشوان جمع ( اسم ) کسی که در کشتی کار[…]

معنی غابات

معنی غابات چیست؟

معنی غابات به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غابات در گویش ها و لهجه ها.   معنی غابات معنی: بیشه ها، جنگل ها، صحرا ها.   غابات در جدول کلمات بیشه ها   غابات در فرهنگ عمید =[…]

معنی غاب

معنی غاب چیست؟

معنی غاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاب در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاب معنی: بیهوده، یاوه، هذیان.   غاب در فرهنگ فارسی جمع غابه بیشه ها نیستانها یا شیر غاب . ۱ –[…]

معنی غائی

معنی غائی چیست؟

معنی غائی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غائی در گویش ها و لهجه ها.   معنی غائی معنی: نهایت، نهایی، حد، رسیدن به هدف نهایی که در اندیشه کسی وجود دارد.   غائی در فرهنگ فارسی ([…]

معنی داخل

معنی داخل

معنی داخل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داخل در گویش ها و لهجه ها.   معنی داخل معنی : اندرون، باطن، تو، در، درون، وارد ، رد، داخل، داخل شونده، دخول رسمی و قانونی، ورود رسمی، نفوذ کننده[…]

معنی داچک

معنی داچک

معنی داچک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داچک در گویش ها و لهجه ها.   معنی داچک معنی : گوشواره. داچک در فرهنگ فارسی گوشواره. داچک در لغت نامه دهخدا داچک. [ چ َ ] ( اِ )[…]

معنی جاش

معنی جاش

معنی جاش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاش در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاش   غل پاک کرده. جاش در فرهنگ فارسی   غله که درخرمن پاک کرده باشند، انبارغله پاک کرده ( اسم[…]

معنی داج

معنی داج

معنی داج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داج در گویش ها و لهجه ها.   معنی داج معنی : سیاهی شب ، کسانی که چهارپایان رابه کرایه دهند ، سخت به دم در کشیدن آب را. داج در[…]

معنی طاباق

معنی طاباق چیست؟

معنی طاباق به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ طاباق در گویش ها و لهجه.  

معنی داثر

معنی داثر

معنی داثر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داثر در گویش ها و لهجه ها.   معنی داثر معني : شمشیر دیرینه زنگ گرفته ؛ غافل. داثر در فرهنگ فارسی ( اسم فاعل صفت ) کهنه مندرس هالک ([…]

معنی جاسوس

معنی جاسوس

معنی جاسوس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاسوس در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاسوس تلفظ: /jAsus/ خبر آور. جاسوس در فرهنگ فارسی   خبرکش، خبرچین، جستجوکنندخبر، اخبارواسرار ( اسم ) آنکه اخبار و اطلاعات[…]

معنی جازم

معنی جازم

معنی جازم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جازم در گویش ها و لهجه ها.   معنی جازم   برنده. جازم در لغت نامه دهخدا   جازم. [ زِ ] ( ع ص ) برنده و قطعکننده. ([…]

معنی طائل

معنی طائل چیست؟

معنی طائل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ طائل در گویش ها و لهجه.  

معنی طائف

معنی طائف چیست؟

معنی طائف به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ طائف در گویش ها و لهجه.  

معنی صائن

معنی صائن چیست؟

معنی صائن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائن در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائن معنی: محافظ، نگاه دارنده هم قافیه: خائن، خزائن، کائن   صائن در لغت نامه دهخدا صائن. [ ءِ ] ( ع ص )[…]

معنی خاتم چیست؟

معنی خاتم چیست؟

معنی خاتم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خاتم در گویش ها و لهجه ها. معنی خاتم مترادف خاتم: انگشتری، انگشتر، مهر، نگین، آخرین، بازپسین، نهایی ، خاتم کاری، ختم کننده | پایان، سرانجام، فرجام، عاقبت، ختم کننده،[…]

معنی خاتم چیست؟

معنی خاتام چیست؟

معنی خاتام به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خاتام در گویش ها و لهجه ها. معنی خاتام مترادف:مهر و انگشتری، به مغنی خاتم، حلقه هایی که در انگشت کنند. خاتام در فرهنگ فارسی انگشتری، حلقهای که درانگشت کنند،[…]

معنی صائم

معنی صائم چیست؟

معنی صائم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائم در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائم معنی: روزه گیر، روزه دار.   صائم در لغت نامه دهخدا صائم. [ ءِ ] ( ع ص ، اِ ) نعت فاعلی[…]

معنی صائغ

معنی صائغ چیست؟

معنی صائغ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ صائغ در گویش ها و لهجه ها.   معنی صائغ معنی: زرگر، ریخته گر.   صائغ در فرهنگ فارسی احمد ابن محمد بن عبدالله نیشابوری مکنی به ابو حامد محدث[…]

معنی غائب

معنی غائب چیست؟

معنی غائب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غائب در گویش ها و لهجه ها.   معنی غائب تلفظ:/qA~eb/ معنی: نهان، ناپدید، آنکه حضور ندارد، خلاف حاضر. برابر پارسی: ناپیدا، نادیده، نهان غائب در فرهنگ فارسی ۱ –[…]

معنی شاب

معنی شاب چیست؟

معنی شاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شاب در گویش ها و لهجه.   معنی شاب تلفظ: /SAb/ معنی: جمع شباب، مرد جوان، برنا. مترادف: برنا، جوان، نوجوان. متضاد: پیر، سالخورده، سالدیده، سالمند، کهنسال، مسن، فرتوت، ناتوان.  […]

معنی شائق

معنی شائق چیست؟

معنی شائق به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شائق در گویش ها و لهجه.   معنی شائق تلفظ: /SA~eq/ معنی: آرزومند، راغب، مشتاق. برابر پارسی: خواستار، آرزومند، خواهان.   هم قافیه با شائق حدائق، حقائق، دقائق، سلائق، علائق، فائق.[…]

معنی شائبه

معنی شائبه چیست؟

معنی شائبه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شائبه در گویش ها و لهجه.   معنی شائبه تلفظ: /SA~ebe/ معنی: عیب، آلودگی، آمیزش.   هم قافيه با شائبه ارابه، اعجوبه، تجربه، جذبه، توبه، جاذبه، جانبه، جنبه، خرابه، خطبه،[…]

دلیل بازگشت وجه