معنی ذات الحبک

معنی ذات الحبک

معنی ذات الحبک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحبک معنی : آسمان   ذات الحبک در لغت نامه دهخدا ذات الحبک. [ تُل ْح ُ ب ُ ] ([…]

معنی ذات الحاذ

معنی ذات الحاذ

معنی ذات الحاذ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحاذ معنی : نام موضعی است و در شعر حجاج آمده است : امسی بذات الحاذ و الحذور.   ذات الحاذ[…]

معنی ذات الجیش

معنی ذات الجیش

معنی ذات الجیش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجیش معنی : وادیی است در یک منزلی مدینه طیبه میان ذوالحلیقه و برثان .   ذات الجیش در لغت نامه[…]

معنی ذات الجواشن

معنی ذات الجواشن

معنی ذات الجواشن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجواشن معنی : نام زره قیس بن زهیر است که از احیحةبن جلاح بستده بود و ربیعبن زیاد آن را به[…]

معنی ذات الجنبی

معنی ذات الجنبی

معنی ذات الجنبی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنبی معنی : منسوب بذات الجنب.   ذات الجنبی در لغت نامه دهخدا ذات الجنبی. [ تُل ْ جَم ْ بی[…]

معنی ذات الجنب کاذب

معنی ذات الجنب کاذب

معنی ذات الجنب کاذب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنب کاذب معنی : ذات الجنب خفیف .   ذات الجنب کاذب در لغت نامه دهخدا ذات الجنب کاذب. [[…]

معنی ذات الجنب والری

معنی ذات الجنب والری

معنی ذات الجنب والری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنب والری معنی : التهاب غشاء و ریه.   ذات الجنب والری در لغت نامه دهخدا ذات الجنب والریة. [[…]

معنی ذات الجنب غشائی

معنی ذات الجنب غشائی

معنی ذات الجنب  غشائی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنب غشائی معنی : التهاب غشائ جنب ریه و غشائ خارجی قلب .   ذات الجنب غشائی در لغت نامه[…]

معنی ذات الجنب دیافر

معنی ذات الجنب دیافر

معنی ذات الجنب دیافر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنب دیافر معنی : التهاب دیافرغما .   ذات الجنب دیافر در لغت نامه دهخدا ذات الجنب دیافرغمائی. [ تُل[…]

معنی ذات الجنب

معنی ذات الجنب

معنی ذات الجنب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنب تلفظ : /zAtoljamb/ معنی : ورم پردۀ درونی پهلو که باعث درد پهلو و تب و تنگی تنفس و سرفه[…]

معنی جاذب

معنی جاذب

معنی جاذب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذب در گویش ها و لهجه.   معنی جاذب تلفظ: /jAzeb/ دلربا. معنی جاذب در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، کشاننده، رباینده، جواذب ( اسم ) ۱- کشنده جذب[…]

معنی جاذ

معنی جاذ

معنی جاذ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذ در گویش ها و لهجه.   معنی جاذ   بر دهان خوردن آب. معنی جاذ در فرهنگ فارسی   بر دهان خوردن آب و مانند آن. معنی جاذ در[…]

معنی جادیه

معنی جادیه

معنی جادیه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادیه در گویش ها و لهجه.   معنی جادیه   نام روستا. معنی جادیه در واژه نامه بختیاریکا   ( جا دِیَه ) جای دیدن؛ مگسک تفنگ. معنی جادیه در[…]

معنی جادیاء

معنی جادیاء

معنی جادیاء به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادیاء در گویش ها و لهجه.   معنی جادیاء   زعفران. معنی جادیاء در لغت نامه دهخدا   جادیاء. ( ع اِ ) زعفران. ( منتهی الارب ). جادی. رجوع[…]

معنی جادی

معنی جادی

معنی جادی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادی در گویش ها و لهجه.   معنی جادی   زعفران. معنی جادی در فرهنگ فارسی   زعفران، جادیائ هم گویند ( اسم ) زعفران خواهنده عطا معنی جادی در[…]

chat