بایگانی دسته بندی: نقد ادبی

درآمدی بر نیماپژوهی و کتاب شناسی نیما

درآمدی بر نیماپژوهی و کتاب شناسی نیما

درآمدی بر نیماپژوهی و کتاب شناسی نیما مقدمه نیما یوشیج در انواع مختلف ادبی طبع آزمایی کرده اما آنچه وی به آن نام بردار شده است شعرهای نو اوست که باعث شده او را به عنوان پدر شعر نو فارسی» بشناسند. از همان زمان ،نیما کتابها و مقالههایی بسیار دربارۀ شعر او نوشته شد و[…]

هویت اجتماعی شعر نیما

هویت اجتماعی شعر نیما

هویت اجتماعی شعر نیما مقدمه ادبیات فارسی، با وجود شخصیتهای بی نظیری چون فردوسی ، ناصر خسرو، سنایی، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و… تقریباً به علوم مختلف و بسیاری از مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توجه کرده است. ادبیات همواره با مسایل گوناگون در تأثیر و تأثر بوده که از مهمترین آن ها میتوان[…]

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران با تاملی در میزان خلاقیت هنری دو شاعر مقدمه حرکت نوگرایی در دو ادبیات فارسی و عربی زمینهها و وجوه مشترک بسیاری دارند؛ اوضاع نابسامان ،اجتماعی ،سیاسی فرهنگی جامعه ایران و جوامع عربی و آشنایی نوگرایان با ادبیات ،غرب از مهمترین آنهاست نیما یوشیج و خلیل مطران،[…]

نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج

نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج

نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج مقدمه عاطفه واکنشی است که انسان در برابر تجربیات درونی و محیطی از خود نشان می دهد. شعر با غلبه ی احساس و عاطفه بر روح شاعر آغاز میشود و این عنصر چگونگی برخورد شاعر را در برابر حوادث نشان میدهد برخی عاطفه را این گونه تعریف[…]

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکه

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکه

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکهَ مقدمه شعر معاصر فارسی و عربی به طور کلی با آنچه در گذشته وجود داشته تفاوت اساسی پیدا کرده است مضمون قالب و اهداف آن با توجه به تغییر محیط زندگی به کلی متحول شده و راهی تازه در پیش گرفته است. در این[…]

چرا نیما را شاعر «آی آدم ها» می نامند؟

چرا نیما را شاعر «آی آدم ها» می نامند؟

چرا نیما را شاعر «آی آدم ها» می نامند؟ مقدمه طرح یک سؤال و یک فرضیه اگر واقعیت وجود شعر معاصر را به عنوان شعری صاحب هویت، سبک و قابلیت پیروی و تداوم قبول داشته باشیم بیشک این استقلال و هویت تا حد زیادی مرهون و مربوط به نظام صوری تازه و بدیع آن است.[…]

تحلیل انواع هنجارگریزی در اشعار نیما

تحلیل انواع هنجارگریزی در اشعار نیما

تحلیل انواع هنجارگریزی در اشعار نیما مقدمه در آغاز قرن بیستم روند مطالعه زبان دسخوش تحول و دگجر گونی عظیمی گشت. آغاز این دگرگونی با آموزش های زبان شناس سوئیسی ، سوسور همزمان گردید. آموزشهای سوسور پیش از همه بر فرمالیست اثر گذاشت فرمالیست ها متون ادبی را از دیدگاهی ساختاری مینگرد و با رها[…]

تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر

تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر

تحلیل مقایسه ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر مقدمه یکی از پیامدهای نهضت نمادگرایی (سمبولیسم) در اواخر قرن نوزدهم رواج شعر آزاد در فرانسه بود. سابقه ی شعر آزاد به یونان و روم باستان میرسد و آن نوعی شعر بود که شباهتهایی به شکل ظاهری شعر آزاد داشت. در قرون وسطی نیز شعر[…]

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران

پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران مقدمه جریان شعری پست مدرن که از دهه هفتاد در ایران مطرح شده است، بیش از آنکه در طول و ادامه تحولات ادبی داخلی باشد از طریق الگوبرداری از اشعار و نظریه های ادبی غربی به وجود آمده است. اصطلاح پست مدرن در غرب با تمام ابهامات مفهومی و[…]

بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی

بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی

بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی مقدمه کوشش برای تجدید در شعر عربی یا فارسی امری است قدیمی و شعراء دورانهای پیشین به نوعی برای تجدد در شعر گامهایی را بر داشته اند محققان، نخستین آهنگهای تجدد را در شعر عربی به شاعران عصر عباسی نسبت میدهند دوره ای که چارچوب[…]

تحلیل شعر ققنوس نیما یوشیج با نگرشی به اندیشه های گاستون باشلار

تحلیل شعر ققنوس نیما یوشیج با نگرشی به اندیشه های گاستون باشلار

تحلیل شعر ققنوس نیما یوشیج با نگرشی به اندیشه های گاستون باشلار خلاصه: ایماژ (Image) یا تصویر, کوچکترین واحد سازنده شعر محسوب می شود. گاستون باشلار شناخت تخیل شاعر از ورای تحلیل تصاویر ادبی را مبنای اندیشه خود قرار می دهد. او تصاویر مورد مطالعه خود را بر اساس عناصر چهارگانه «آب», «باد», «آتش» و[…]

بررسی شعر کودک در شعر نو

بررسی شعر کودک در شعر نو

بررسی شعر کودک در شعر نو خلاصه: بزرگترین تحول در ادبیات معاصر به سردمداری نیمایوشیج با عنوان «شعرنو» ثبت شده است؛ در این ادبیات, انسان ایرانی در محور و مرکز واقعیات قرار گرفت و کیفیت های متغیر طبیعت و سرشت او مطرح شد؛ از مهم ترین تحولات این تغییر, ظهور شعر کودک بود که در[…]

سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر فارسی

سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر فارسی

سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر فارسی/ بررسی نمادهای اجتماعی در شعر شاعران دهه های سی و چهل. چکیده نمادگرایی یا سمبولیسم اجتماعی از مهم ترین رویکردهای شعر معاصر ایران به ویژه دهه های سی و چهل نسبت به مضامین سیاسی و اجتماعی است که به عنوان یک مکتب ادبی, به همراه تصویرآفرینی و پرداخت شاعرانه, شیوه[…]

نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر چکیده: از آنجا که به اعتقاد برخی, طنز, هنری ترین شیوه انتقاد است, در جامعه و فضایی که بی عدالتی اجتماعی و سیاسی, خفقان, تزویر و دروغ, بر ذهن و زبان جامعه مسلّط می شود, زبان شاعر تیزبین از طنز به عنوان هنری[…]

تحلیل روایت در شعر مسافر سهراب سپهری

تحلیل روایت در شعر مسافر سهراب سپهری

تحلیل روایت در شعر مسافر سهراب سپهری نقد ساختاری روایت در شعر مسافر سهراب سپهری   نویسنده رضا قنبری عبدالملکی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دامغان چکیده نظریۀ ریخت­ شناسی از جمله نظریه ­هایی است که در زمینۀ تحلیلِ ساختاری آثار ادبی بسیار کارآمد است. اهمیت این نظریه سبب شد تا با رویکرد[…]

chat