آموزش‌های ویدیویی

مفردات – تک بیتی

رشت هم نیک است کاو از حمار گم شده

رشت هم نیک است کاو از حمار گم شده

رشت هم نیک است کاو از حمار گم شده رشت هم نیک است کاو از حمار گم شده ارغنون آید به گوش مالک ار چه منکر است     مطالب بیشتر در:     پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال دلم طوفانیست در آینه پاییدنت را دوست می‌دارم آن شنیدم خیمه ای از شاه روس مردم[…]

تو چون بهاری و گیتی چو باغ و ما چو درخت

تو چون بهاری و گیتی چو باغ و ما چو درخت

تو چون بهاری و گیتی چو باغ و ما چو درخت   تو چون بهاری و گیتی چو باغ و ما چو درخت به جز بهار که پوشد بر این درختان رخت     مطالب بیشتر در:     پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال دلم طوفانیست در آینه پاییدنت را دوست می‌دارم آن شنیدم خیمه[…]

یک قطره ز آب گرم و یک ذره وفا

یک قطره ز آب گرم و یک ذره وفا

یک قطره ز آب گرم و یک ذره وفا   یک قطره ز آب گرم و یک ذره وفا در چشم و دلت خدای داناست که نیست     مطالب بیشتر در:     پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال دلم طوفانیست در آینه پاییدنت را دوست می‌دارم آن شنیدم خیمه ای از شاه روس مردم[…]

این رشته بی پیوند هر چند که یک تار است

این رشته بی پیوند هر چند که یک تار است

این رشته بی پیوند هر چند که یک تار است   این رشته بی پیوند هر چند که یک تار است در صومعه تسبیح است در میکده زنار است     مطالب بیشتر در:     پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال دلم طوفانیست در آینه پاییدنت را دوست می‌دارم آن شنیدم خیمه ای از شاه[…]

چند روزی پیش و پس شد ورنه از دور سپهر

چند روزی پیش و پس شد ورنه از دور سپهر

چند روزی پیش و پس شد ورنه از دور سپهر   چند روزی پیش و پس شد ورنه از دور سپهر بر سکندر نیز بگذشت آنچه بر دارا گذشت     مطالب بیشتر در:     پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال دلم طوفانیست در آینه پاییدنت را دوست می‌دارم آن شنیدم خیمه ای از شاه[…]

ز بی‌دردان علاج درد خود جستن بدان ماند

ز بی‌دردان علاج درد خود جستن بدان ماند

ز بی‌دردان علاج درد خود جستن بدان ماند   ز بی‌دردان علاج درد خود جستن بدان ماند که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب‌ها     مطالب بیشتر در:     پیشنهاد ویژه برای مطالعه  حال دلم طوفانیست در آینه پاییدنت را دوست می‌دارم آن شنیدم خیمه ای از شاه روس مردم[…]

باغ خندان ز گل خندان است

باغ خندان ز گل خندان است – خنده

شعر باغ خندان ز گل خندان است – خنده ایرج میرزا    باغ خندان ز گل خندان است خنده آئین خرمندان است   خنده هر چند که از جد دور است جد پیوسته نه از مقدور است   دل شود رنجه زجد شام و صباح میکند اصلاح مزاجش به مزاح   جد بود پا به[…]

قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر

قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر

شعر قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر ایرج میرزا  عاقبت ضعیفی    قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد   در مرض موت با اجازه دستور خادم او جوجه ها به محضر او برد   خواجه چو آن طیر کشته دید برابر اشک تحسّر ز هر دو دیده[…]

ندانم از چه به هرجا که لفظ کار آید

ندانم از چه به هرجا که لفظ کار آید

شعر ندانم از چه به هرجا که لفظ کار آید ایرج میرزا  کار و بار   ندانم از چه به هرجا که لفظ کار آید ردیف آن رافی الفور لفظ بار کنند   برای آنکه چو کاری بدستشان افتاد بر آن سرند که تا با خویش بار کنند   پیاده های سپاهی به شهر ماهر[…]

وه چه خوب آمدی، صفا کردی

وه چه خوب آمدی، صفا کردی – چه عجب؟

شعر وه چه خوب آمدی، صفا کردی – چه عجب؟ ایرج میرزا    وه چه خوب آمدی، صفا کردی چه عجب شد که یاد ما کردی؟   ای بسا آرزوت می مُردم خوب شد آمدی، صفا کردی   آفتاب از کدام سمت دمید که تو امروز یاد ما کردی؟   از چه دستی سحر بلند[…]

شعر زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر من گرفتم تو نگیر

زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر

شعر زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر ایرج میرزا  من گرفتم تو نگیر    زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر من گرفتم تو نگیر   چه اسیری که ز دنیا شده ام یکسره سیر من گرفتم تو نگیر   بود یک وقت مرا با رفقا گردش و سیر یاد[…]

شعر به انگشتان پا از زیر کرسی ایرج میرزا

به انگشتان پا از زیر کرسی

شعر به انگشتان پا از زیر کرسی ایرج میرزا    به انگشتان پا از زیر کرسی ز کس ها کرده‌ام احوال پرسی     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت شروین حاجی[…]

شعر ای به درگاه تو نیاز همه ایرج میرزا

ای به درگاه تو نیاز همه

شعر ای به درگاه تو نیاز همه ایرج میرزا    ای به درگاه تو نیاز همه کرم تست چاره ساز همه   اگر از چهره پرده برداری به حقیقت کشد مجاز همه   مه وشان مظهر جمال تواند بهر آن می کشیم ناز همه     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای[…]

شعر طبعم نشاط کرد به انشاد این غزل ایرج میرزا

طبعم نشاط کرد به انشاد این غزل

شعر طبعم نشاط کرد به انشاد این غزل ایرج میرزا    طبعم نشاط کرد به انشاد این غزل در اقتفا به خواجۀ کابینه ساز کن   دیدی کفیل خارجه را چون وزیر کرد آن موی ریسمان کن و گنجشک باز کن   یا خود مدیر خارجه را چون کفیل ساخت آن گربه را به قوۀ[…]

شعر شب عید عُمَر به قول زنان ایرج میرزا

شب عید عمر به قول زنان

شعر شب عید عمر به قول زنان ایرج میرزا    شب عید عُمَر به قول زنان من در این خانه بوده‌ام مهمان     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت شروین حاجی[…]

شعر دست در حلقۀ هوی تو کنم ایرج میرزا

دست در حلقۀ هوی تو کنم

شعر دست در حلقۀ هوی تو کنم ایرج میرزا    دست در حلقۀ هوی تو کنم بوسه‌ای بر سر و روی تو کنم     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت شروین[…]

شعر بر دشمنان شمردم عیب نهانی خویش ایرج میرزا

بر دشمنان شمردم عیب نهانی خویش

شعر بر دشمنان شمردم عیب نهانی خویش ایرج میرزا    بر دشمنان شمردم عیب نهانی خویش خود را خلاص کردم از پاسبانی خویش     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت شروین[…]

شعر آنکو به روز مهتری از دوستان گردد بری ایرج میرزا

آنکو به روز مهتری از دوستان گردد بری

شعر آنکو به روز مهتری از دوستان گردد بری ایرج میرزا    آنکو به روز مهتری از دوستان گردد بری ناآدمی گر بشمری اندر شمار آدمش   دارد وطن فریاد ازو کام اجانب شاد ازو اینسان رود بر باد ازو گر بسپری ملک جمش   نگذاشت باقی مدخلی نه معدنی نه جنگلی افزون طلب نبود[…]

شعر خواهد اینک ز جناب تو بار ایرج میرزا

خواهد اینک ز جناب تو بار

شعر خواهد اینک ز جناب تو بار ایرج میرزا    خواهد اینک ز جناب تو بار بندۀ ناچیز تو عبدالحمار !     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت شروین حاجی پور[…]

شعر تا خدا تَرکِ خدایی گوید ایرج میرزا

تا خدا ترک خدایی گوید

شعر تا خدا ترک خدایی گوید ایرج میرزا   تا خدا تَرکِ خدایی گوید وز خدایش جدایی جوید   ول کند کرسی و عرش و همه را کم کند از دو جهان همهمه را   خشگ گردد به رگ هستی خون لغو گردد عمل کن فیکُون   راه یابد به فلک غمازی انجمن سازی و[…]

شعر این هلال ابرو دو سال بعد ماهی می‌شود ایرج میرزا

این هلال ابرو دو سال بعد ماهی می‌شود

شعر این هلال ابرو دو سال بعد ماهی می‌شود ایرج میرزا    این هلال ابرو دو سال بعد ماهی می‌شود در میان گلرخان صاحب کلاهی می‌شود   خلق می‌گویند مستوفی الممالک آدمست در میان خلق گاهی اشتباهی می‌شود     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر[…]

شعر نیست جهان جز همین که با تو بگویم ایرج میرزا

نیست جهان جز همین که با تو بگویم

شعر نیست جهان جز همین که با تو بگویم ایرج میرزا    نیست جهان جز همین که با تو بگویم روز و شبانی به یکدگر شده پیوند   خلق جهان هم اگر تو نیک بسنجی هیچ برون نیستند از این گُرۀ چند   یاقوی ظالمند و عاجز مظلوم ……………………….ـند   عده‌ای از آنچه می‌ندارد غمگین[…]

شعر این عکس که بر عکس خودم زیبا شد ایرج میرزا

این عکس که بر عکس خودم زیبا شد

شعر این عکس که بر عکس خودم زیبا شد ایرج میرزا   این عکس که بر عکس خودم زیبا شد تقدیم حضور حضرت والا شد     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ[…]

شعر حضرت اقدس والا ایرج ایرج میرزا

حضرت اقدس والا ایرج

شعر حضرت اقدس والا ایرج ایرج میرزا    حضرت اقدس والا ایرج با همه راست بُوَد با ما کج     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت شروین حاجی پور بازسرایی در[…]

شعر افسارش از بریشم و پالان ز مخملست ایرج میرزا

افسارش از بریشم و پالان ز مخملست

شعر افسارش از بریشم و پالان ز مخملست ایرج میرزا    افسارش از بریشم و پالان ز مخملست هر چند بد صدا است ولیکن مجللست     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ[…]

شعر دست حافظ به در از جامۀ خواب ایرج میرزا

دست حافظ به در از جامۀ خواب

شعر دست حافظ به در از جامۀ خواب ایرج میرزا    دست حافظ به در از جامۀ خواب هشته در دست یکی جام شراب     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت[…]

شعر کو خدا کیست خدا چیست خدا ایرج میرزا

کو خدا کیست خدا چیست خدا

شعر کو خدا کیست خدا چیست خدا ایرج میرزا    کو خدا کیست خدا چیست خدا بی جهت بحث مکن، نیست خدا   آن که پیغمبر ما بود همی ما عَرَفناک بفرمود همی   تو دگر طالب پرخاش مشو کاسۀ گرم تر از آش مشو   آنچه عقل تو در آن ها مات است تو[…]

شعر اَمرَدی رفت تا نماز کند ایرج میرزا

اَمردی رفت تا نماز کند ایرج میرزا

شعر اَمردی رفت تا نماز کند ایرج میرزا    اَمرَدی رفت تا نماز کند کرد کون سفید خود بالا   فاسقی زود جست بر پشتش گفت سبحان ربی الأَعلی     مطالب بیشتر در:       پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا –[…]

دلیل بازگشت وجه