آموزش‌های ویدیویی

مستزاد

پروانه و شمع و گل شبی آشفتند

پروانه و شمع و گل شبی آشفتند

شعر پروانه و شمع و گل شبی آشفتند _ ملک الشعرا بهار  رباعی مستزاد   پروانه و شمع و گل شبی آشفتند در طرف چمن   وز جور و جفای دهر با هم گفتند بسیار سخن   شد صبح‌، نه پروانه به جا بود و نه شمع ناگاه صبا   برگل بوزید و هر دو[…]

سرمدا! شعری که گفتی خوب بود

سرمدا! شعری که گفتی خوب بود

شعر سرمدا! شعری که گفتی خوب بود _ ملک الشعرا بهار  مناظرهٔ ادبی (در جواب صادق سرمد از ادبای زمان)   سرمدا! شعری که گفتی خوب بود صاف‌وبی‌تعقیدوخوش‌اسلوب‌بود   مطلبش‌مطلوب‌بود   لیک تاریخی که گفتی سر بسر با حقیقت جفت نامد درنظر   فکرکن بار دگر   شاعرانی که ببردی نامشان کردی از روی ادب[…]

ای مردم ایران همگی تند زبانید

ای مردم ایران همگی تند زبانید

شعر ای مردم ایران همگی تند زبانید _ ملک الشعرا بهار  ای مردم ایران‌!   ای مردم ایران همگی تند زبانید خوش‌نطق و بیانید   هنگام سخن گفتن برنده سنانید بگسسته عنانید   در وقت عمل کند و دگر هیچ ندانید از بس که جفنگید از بس که جبانید   گفتن بلدید اماکردن نتوانید هنگام[…]

این دود سیه فام که از بام وطن خاست

این دود سیه فام که از بام وطن خاست

شعر این دود سیه فام که از بام وطن خاست _ ملک الشعرا بهار  از ماست که بر ماست   این دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر ماست   وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست   جان گر به لب ما[…]

از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص

از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص

شعر از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص _ ملک الشعرا بهار  داد از دست خواص   از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص داد از دست خواص   کیست آن کس که ز بیداد خواص است خلاص داد از دست خواص   داد مردم ز عوام است که[…]

از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام

از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام

شعر از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام _ ملک الشعرا بهار  داد از دست عوام   از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام داد از دست عوام   کار اسلام ز غوغای عوام است تمام داد از دست عوام   دل من خون شد درآرزوی فهم درست ای‌جگرنوبت‌توست‌   جان[…]

عیدنوروزاست هر روزی به ما نوروز باد

عیدنوروزاست هر روزی به ما نوروز باد

شعر عیدنوروزاست هر روزی به ما نوروز باد _ ملک الشعرا بهار  شام ایران روز باد   عیدنوروزاست هر روزی به ما نوروز باد شام ایران روز باد   پنجمین سال حیات ما به ما فیروز باد روز ما بهروز باد   برق‌تیغ ماجهان پرداز و دشمن‌سوز باد جیش ما کین توز باد   سال[…]

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

شعر با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست _ ملک الشعرا بهار  کار ایران با خداست   با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست کار ایران با خداست   مذهب شاهنشه ایران ز مذهب‌ها جداست کار ایران با خداست   شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست مملکت رفته[…]

اهلا و سهلا ای نسیم بهار

اهلا و سهلا ای نسیم بهار _ اهلا و سهلا

شعر اهلا و سهلا ای نسیم بهار _ اهلا و سهلا _ ملک الشعرا بهار   اهلا و سهلا ای نسیم بهار ای قاصد زلف یار   از زلف یار آیی چه داری بیار ای کاروان تتار   گویی هنوز ای نفخهٔ مشگبار هست‌آن سیه‌زلف یار   آشفته و سرگشته و بی‌قرار از بار دل‌های[…]

دلیل بازگشت وجه