بایگانی دسته بندی: غزل

سروبالایی-به-صحرا-می‌رود

سروبالایی به صحرا می‌رود – 267

دانلود دکلمه صوتی شعر سروبالایی به صحرا می‌رود سعدی – غزل 267 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. رفتنش بین تا چه زیبا می‌رود. تا کدامین باغ از او خرمترست.   شعر سروبالایی به صحرا می‌رود – غزل 267 – سعدی   سروبالایی به صحرا می‌رود رفتنش بین تا چه زیبا می‌رود  […]

در-من-این-عیب-قدیمست-و-به-در-می‌نرود

در من این عیب قدیمست و به در می‌نرود – 266

دانلود دکلمه صوتی شعر در من این عیب قدیمست و به در می‌نرود سعدی – غزل 266 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. که مرا بی می و معشوق به سر می‌نرود. صبرم از دوست مفرمای و تعنت بگذار.   شعر در من این عیب قدیمست و به در می‌نرود – غزل 266[…]

هر-که-را-باغچه‌ای-هست-به-بستان-نرود

هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود – 265

دانلود دکلمه صوتی شعر هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود سعدی – غزل 265 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. هر که مجموع نشستست پریشان نرود. آن که در دامنش آویخته باشد خاری.   شعر هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود – غزل 265 – سعدی   هر که[…]

که مجموع نباشد به تماشا نرود

هر که مجموع نباشد به تماشا نرود – 264

دانلود دکلمه صوتی شعر هر که مجموع نباشد به تماشا نرودسعدی – غزل 264 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. یار با یار سفرکرده به تنها نرود. باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش.   شعر هر که مجموع نباشد به تماشا نرود – غزل 264 – سعدی   هر که مجموع نباشد[…]

گفتمش-سیر-ببینم-مگر-از-دل-برود

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود -263

دانلود دکلمه صوتی شعر گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود سعدی – غزل 263 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. وآن چنان پای گرفته‌ست که مشکل برود. دلی از سنگ بباید به سر راه وداع.   شعر گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود – غزل 263 – سعدی   گفتمش سیر[…]

عیبی-نباشد-از-تو-که-بر-ما-جفا-رود

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود – 262

دانلود دکلمه صوتی شعر عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود سعدی – غزل 262 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. مجنون از آستانه لیلی کجا رود. گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست.   شعر عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود – غزل 262 – سعدی[…]

یا-رب-شب-دوشین-چه-مبارک-سحری-بود

یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود – 261

دانلود دکلمه صوتی شعر یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود سعدی – غزل 261 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. کاو را به سر کشته هجران گذری بود. آن دوست که ما را به ارادت نظری هست.   شعر یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود – غزل 261 –[…]

من-چه-در-پای-تو-ریزم-که-خورای-تو-بود

من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود – 260

دانلود دکلمه صوتی شعر من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود سعدی – غزل 260 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود. خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر.   شعر من چه در پای تو ریزم که خورای تو[…]

ناچار-هر-که-صاحب-روی-نکو-بود

ناچار هر که صاحب روی نکو بود – 259

دانلود دکلمه صوتی شعر ناچار هر که صاحب روی نکو بود سعدی – غزل 259 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. هر جا که بگذرد همه چشمی در او بود. ای گل تو نیز شوخی بلبل معاف دار.   شعر ناچار هر که صاحب روی نکو بود – غزل 259 – سعدی  […]

مرا-راحت-از-زندگی-دوش-بود

مرا راحت از زندگی دوش بود – 258

دانلود دکلمه صوتی شعر مرا راحت از زندگی دوش بود سعدی – غزل 258 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. که آن ماهرویم در آغوش بود. چنان مست دیدار و حیران عشق.   شعر مرا راحت از زندگی دوش بود – غزل 258 – سعدی   مرا راحت از زندگی دوش بود که[…]

از-دست-دوست-هر-چه-ستانی-شکر-بود

از دست دوست هر چه ستانی شکر بود – 257

دانلود دکلمه صوتی شعر از دست دوست هر چه ستانی شکر بود سعدی – غزل 257 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. وز دست غیر دوست تبرزد تبر بود. دشمن گر آستین گل افشاندت به روی.   شعر از دست دوست هر چه ستانی شکر بود – غزل 257 – سعدی   از[…]

نفسی-وقت-بهارم-هوس-صحرا-بود

نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود – 256

دانلود دکلمه صوتی شعر نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود سعدی – غزل 256 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. با رفیقی دو که دایم نتوان تنها بود. خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم.   شعر نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود – غزل 256 – سعدی   نفسی وقت بهارم هوس صحرا[…]

تو-را-سماع-نباشد-که-سوز-عشق-نبود

تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود – 255

دانلود دکلمه صوتی شعر تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود سعدی – غزل 255 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. گمان مبر که برآید ز خام هرگز دود. چو هر چه می‌رسد از دست اوست فرقی نیست.   شعر تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود – غزل 255 –[…]

اخترانی-که-به-شب-در-نظر-ما-آیند

اخترانی که به شب در نظر ما آیند – 254

دانلود دکلمه صوتی شعر اخترانی که به شب در نظر ما آیند سعدی – غزل 254 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. پیش خورشید محال است که پیدا آیند. همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند.   شعر اخترانی که به شب در نظر ما آیند – غزل 254 – سعدی   اخترانی که[…]

به-بوی-آن-که-شبی-در-حرم-بیاسایند

به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند – 253

دانلود دکلمه صوتی شعر به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند سعدی – غزل 253 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. هزار بادیه سهلست اگر بپیمایند. طریق عشق جفا بردن است و جانبازی.   شعر به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند – غزل 253 – سعدی   به بوی آن[…]

نشاید-که-خوبان-به-صحرا-روند

نشاید که خوبان به صحرا روند – 252

دانلود دکلمه صوتی شعر نشاید که خوبان به صحرا روند سعدی – غزل 252 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. همه کس شناسند و هر جا روند. حلالست رفتن به صحرا ولیک.   شعر نشاید که خوبان به صحرا روند – غزل 252 – سعدی   نشاید که خوبان به صحرا روند همه[…]

اگر-تو-برشکنی-دوستان-سلام-کنند

اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند – 251

دانلود دکلمه صوتی شعر اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند سعدی – غزل 251 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. که جور قاعده باشد که بر غلام کنند. هزار زخم پیاپی گر اتفاق افتد.   شعر اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند – غزل 251 – سعدی   اگر تو برشکنی دوستان سلام[…]

خوبرویان-جفاپیشه-وفا-نیز-کنند

خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند – 250

دانلود دکلمه صوتی شعر خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند سعدی – غزل 250 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند. پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روند.   شعر خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند – غزل 250 – سعدی   خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند به کسان[…]

این-جا-شکری-هست-که-چندین-مگسانند

این جا شکری هست که چندین مگسانند – 249

دانلود دکلمه صوتی شعر این جا شکری هست که چندین مگسانند سعدی – غزل 249 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. یا بوالعجبی کاین همه صاحب هوسانند. بس در طلبت سعی نمودیم و نگفتی.   شعر این جا شکری هست که چندین مگسانند – غزل 249 – سعدی   این جا شکری هست[…]

شوخی-مکن-ای-یار-که-صاحب-نظرانند

شوخی مکن ای یار که صاحب نظرانند – 248

دانلود دکلمه صوتی شعر شوخی مکن ای یار که صاحب نظرانند سعدی – غزل 248 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند. کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد.   شعر شوخی مکن ای یار که صاحب نظرانند – غزل 248 – سعدی   شوخی[…]

با-دوست-باش-گر-همه-آفاق-دشمنند

با دوست باش گر همه آفاق دشمنند – 247

دانلود دکلمه صوتی شعر با دوست باش گر همه آفاق دشمنند سعدی – غزل 247 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. کاو مرهم است اگر دگران نیش می‌زنند. ای صورتی که پیش تو خوبان روزگار.   شعر با دوست باش گر همه آفاق دشمنند – غزل 247 – سعدی   با دوست باش[…]

دلبرا-پیش-وجودت-همه-خوبان-عدمند

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند – 246

دانلود دکلمه صوتی شعر دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند سعدی – غزل 246 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. سروران بر در سودای تو خاک قدمند. شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق.   شعر دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند – غزل 246 – سعدی   دلبرا پیش وجودت همه خوبان[…]

هر-که-بی-او-زندگانی-می‌کند

هر که بی او زندگانی می‌کند – 245

دانلود دکلمه صوتی شعر هر که بی او زندگانی می‌کند سعدی – غزل 245 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. گر نمی‌میرد گرانی می‌کند. من بر آن بودم که ندهم دل به عشق.   شعر هر که بی او زندگانی می‌کند – غزل 245 – سعدی   هر که بی او زندگانی می‌کند[…]

یار-با-ما-بی‌وفایی-می‌کند

یار با ما بی‌وفایی می‌کند – 244

دانلود دکلمه صوتی شعر یار با ما بی‌وفایی می‌کند سعدی – غزل 244 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. بی‌گناه از من جدایی می‌کند. شمع جانم را بکشت آن بی‌وفا.   شعر یار با ما بی‌وفایی می‌کند – غزل 244 – سعدی   یار با ما بی‌وفایی می‌کند بی‌گناه از من جدایی می‌کند[…]

زلف-او-بر-رخ-چو-جولان-می‌کند

زلف او بر رخ چو جولان می‌کند – 243

دانلود دکلمه صوتی شعر زلف او بر رخ چو جولان می‌کند سعدی – غزل 243 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. مشک را در شهر ارزان می‌کند. جوهری عقل در بازار حسن.   شعر زلف او بر رخ چو جولان می‌کند – غزل 243 – سعدی   زلف او بر رخ چو جولان[…]

سرو-بلند-بین-که-چه-رفتار-می‌کند

سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند – 242

دانلود دکلمه صوتی شعر سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند سعدی – غزل 242 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. وآن ماه محتشم که چه گفتار می‌کند. آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری.   شعر سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند – غزل 242 – سعدی   سرو[…]

میل-بین-کان-سروبالا-می‌کند

میل بین کان سروبالا می‌کند – 241

دانلود دکلمه صوتی شعر میل بین کان سروبالا می‌کند سعدی – غزل 241 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. سرو بین کاهنگ صحرا می‌کند. میل از این خوشتر نداند کرد سرو.   شعر میل بین کان سروبالا می‌کند – غزل 241 – سعدی   میل بین کان سروبالا می‌کند سرو بین کاهنگ صحرا[…]

چه-کند-بنده-که-بر-جور-تحمل-نکند

چه کند بنده که بر جور تحمل نکند – 240

دانلود دکلمه صوتی شعر چه کند بنده که بر جور تحمل نکند سعدی – غزل 240 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. دل اگر تنگ شود مهر تبدل نکند. دل و دین در سر کارت شد و بسیاری نیست.   شعر چه کند بنده که بر جور تحمل نکند – غزل 240 –[…]

کسی-که-روی-تو-بیند-نگه-به-کس-نکند

کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند – 239

دانلود دکلمه صوتی شعر کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند سعدی – غزل 239 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. ز عشق سیر نباشد ز عیش بس نکند. در این روش که تویی پیش هر که بازآیی.   شعر کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند – غزل[…]

بخرام-بالله-تا-صبا-بیخ-صنوبر-برکند

بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند – 238

دانلود دکلمه صوتی شعر بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند سعدی – غزل 238 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. برقع برافکن تا بهشت از حور زیور برکند. زان روی و خال دلستان برکش نقاب پرنیان.   شعر بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند – غزل 238 – سعدی   بخرام[…]