بایگانی دسته بندی: رباعی

گویند-مرا-که-دوزخی-باشد-مست

گویند مرا که دوزخی باشد مست – 42

دکلمه صوتی گویند مرا که دوزخی باشد مست  – رباعی 42 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. قولی‌ست خلاف ، دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره به دوزخ باشند.   گویند مرا که دوزخی باشد مست قولی‌ست خلاف ، دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره به دوزخ[…]

گویند-کسان-بهشت-با-حور-خوش-است

گویند کسان بهشت با حور خوش است – 41

دکلمه صوتی گویند کسان بهشت با حور خوش است – رباعی 41 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. من می‌گویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار.   گویند کسان بهشت با حور خوش است من می‌گویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر و[…]

گر-شاخ-بقا-ز-بیخ-بختت-رستست

گر شاخ بقا ز بیخ بختت رستست – 40

دکلمه صوتی گر شاخ بقا ز بیخ بختت رستست – رباعی 40 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. ور بر تن تو عمر لباسی چستست در خیمه تن که سایبانی‌ست ترا.   گر شاخ بقا ز بیخ بختت رستست ور بر تن تو عمر لباسی چستست در خیمه تن که سایبانی‌ست ترا هان[…]

فصل-گل-و-طرف-جویبار-و-لب-کشت

فصل گل و طرف جویبار و لب کشت – 39

دکلمه صوتی فصل گل و طرف جویبار و لب کشت – رباعی 39  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. با یک دو سه اهل و لعبتی حورسرشت پیش آر قدح که باده‌نوشان صبوح.   فصل گل و طرف جویبار و لب کشت با یک دو سه اهل و لعبتی حورسرشت پیش آر قدح[…]

عمریست-مرا-تیره-و-کاریست-نه-راست

عمری‌ست مرا تیره و کاری‌ست نه راست – 38

دکلمه صوتی عمری‌ست مرا تیره و کاری‌ست نه راست – رباعی 38 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. محنت همه افزوده و راحت کم و کاست شکر ایزد را که آنچه اسباب بلاست.   عمری‌ست مرا تیره و کاری‌ست نه راست محنت همه افزوده و راحت کم و کاست شکر ایزد را که[…]

ساقی-گل-و-سبزه-بس-طربناک-شدهست

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده‌ست – 37

دکلمه صوتی ساقی گل و سبزه بس طربناک شده‌ست – رباعی 37 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. دریاب که هفته دگر خاک شده‌ست می نوش و گلی بچین که تا درنگری.   ساقی گل و سبزه بس طربناک شده‌ست دریاب که هفته دگر خاک شده‌ست می نوش و گلی بچین که تا[…]

دریاب-که-از-روح-جدا-خواهی-رفت

دریاب که از روح جدا خواهی رفت – 36

دکلمه صوتی دریاب که از روح جدا خواهی رفت – رباعی 36 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. در پردۀ اسرار فنا خواهی رفت می نوش ندانی از کجا آمده‌ای.   دریاب که از روح جدا خواهی رفت در پردۀ اسرار فنا خواهی رفت می نوش ندانی از کجا آمده‌ای خوش باش ندانی[…]

در-فصل-بهار-اگر-بتی-حور-سرشت

در فصل بهار اگر بتی حور سرشت – 35

دکلمه صوتی در فصل بهار اگر بتی حور سرشت – رباعی 35  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت هر چند به نزد عامه این باشد زشت.   در فصل بهار اگر بتی حور سرشت یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت هر چند به[…]

در-دایرهای-که-آمد-و-رفتن-ماست-

در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست – 34

دکلمه صوتی در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست  – رباعی 34 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. او را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می‌نزند دمی در این معنی راست.   در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست او را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می‌نزند دمی در این معنی[…]

در-خواب-بدم-مرا-خردمندی-گفت

در خواب بدم مرا خردمندی گفت – 33

دکلمه صوتی در خواب بدم مرا خردمندی گفت – رباعی 33  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. کز خواب کسی را گل شادی نشکفت کاری چه کنی که با اجل باشد جفت؟.   در خواب بدم مرا خردمندی گفت کز خواب کسی را گل شادی نشکفت کاری چه کنی که با اجل باشد[…]

در-پردۀ-اسرار-کسی-را-ره-نیست

در پردۀ اسرار کسی را ره نیست – 32

دکلمه صوتی در پردۀ اسرار کسی را ره نیست – رباعی 32  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. زین تعبیه جان هیچ‌کس آگه نیست جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست.   در پردۀ اسرار کسی را ره نیست زین تعبیه جان هیچ‌کس آگه نیست جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست می[…]

دارنده-چو-ترکیب-طبایع-آراست

دارنده چو ترکیب طبایع آراست – 31

دکلمه صوتی دارنده چو ترکیب طبایع آراست – رباعی 31  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. از بهر چه اوفکندش اندر کم و کاست گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود.   دارنده چو ترکیب طبایع آراست از بهر چه اوفکندش اندر کم و کاست گر نیک آمد شکستن از بهر چه[…]

خاکی-که-به-زیر-پای-هر-نادانیست

خاکی که به زیر پای هر نادانی‌ست – 30

دکلمه صوتی خاکی که به زیر پای هر نادانی‌ست – رباعی 30  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی‌ست هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی‌ست.   خاکی که به زیر پای هر نادانی‌ست کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی‌ست هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی‌ست انگشت وزیر یا سر سلطانی‌ست[…]

چون-نیست-ز-هرچه-هست-جز-باد-به-دست

چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست – 29

دکلمه صوتی چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست – رباعی 29  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. چون هست به هرچه هست نقصان و شکست انگار که هرچه هست در عالم نیست.   چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست چون هست به هرچه هست نقصان و شکست[…]

چون-نیست-حقیقت-و-یقین-اندر-دست

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست – 28

دکلمه صوتی چون نیست حقیقت و یقین اندر دست – رباعی 28 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. نتوان به امید شک همه عمر نشست هان تا ننهیم جام می از کف دست.   چون نیست حقیقت و یقین اندر دست نتوان به امید شک همه عمر نشست هان تا ننهیم جام می[…]

چون-لاله-به-نوروز-قدح-گیر-به-دست

چون لاله به نوروز قدح گیر به دست – 27

دکلمه صوتی چون لاله به نوروز قدح گیر به دست – رباعی 27  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست می نوش به خرمی که این چرخ کهن.   چون لاله به نوروز قدح گیر به دست با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست می نوش به[…]

چون-چرخ-به-کام-یک-خردمند-نگشت

چون چرخ به کام یک خردمند نگشت – 26

دکلمه صوتی چون چرخ به کام یک خردمند نگشت – رباعی 26  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت چون باید مرد و آرزوها همه هشت.   چون چرخ به کام یک خردمند نگشت خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت چون باید مرد و آرزوها همه[…]

چون-بلبل-مست-راه-در-بستان-یافت

چون بلبل مست راه در بستان یافت – 25

دکلمه صوتی چون بلبل مست راه در بستان یافت – رباعی  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. روی گل و جام باده را خندان یافت آمد به زبان حال در گوشم گفت.   چون بلبل مست راه در بستان یافت روی گل و جام باده را خندان یافت آمد به زبان حال در[…]

چون-ابر-به-نوروز-رخ-لاله-بشست

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست – 24

دکلمه صوتی چون ابر به نوروز رخ لاله بشست- رباعی 24  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. برخیز و به جام باده کن عزم درست کاین سبزه که امروز تماشاگه توست.   چون ابر به نوروز رخ لاله بشست برخیز و به جام باده کن عزم درست کاین سبزه که امروز تماشاگه توست[…]

ترکیب-طبایع-چو-به-کام-تو-دمیست

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی‌ست – 23

دکلمه صوتی ترکیب طبایع چو به کام تو دمی‌ست – رباعی  23 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی.  رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمی‌ست با اهل خرد باش که اصل تن تو.   ترکیب طبایع چو به کام تو دمی‌ست رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمی‌ست با اهل خرد باش که[…]

ترکیب-پیالهای-که-در-هم-پیوست

ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست – 22

دکلمه صوتی ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست – رباعی 22  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. بشکستن آن روا نمی‌دارد مست چندین سر و پای نازنین از سر و دست.   ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست بشکستن آن روا نمی‌دارد مست چندین سر و پای نازنین از سر و دست از[…]

تا-چند-زنم-به-روی-دریاها-خشت

تا چند زنم به روی دریاها خشت – 21

دکلمه صوتی تا چند زنم به روی دریاها خشت – رباعی 21  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. بیزار شدم ز بت‌پرستان کنشت خیام ، که گفت دوزخی خواهد بود.   تا چند زنم به روی دریاها خشت بیزار شدم ز بت‌پرستان کنشت خیام ، که گفت دوزخی خواهد بود که رفت به[…]

پیش-از-من-و-تو-لیل-و-نهاری-بودهست

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست – 20

دکلمه صوتی پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست – رباعی 20  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. گردنده فلک نیز بکاری بوده است هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین.   پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست گردنده فلک نیز بکاری بوده است هرجا که قدم[…]

بر-چهرۀ-گل-نسیم-نوروز-خوش-است

بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است – 19

دکلمه صوتی بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است  – رباعی 19  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست.   بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است از دی که گذشت[…]

این-یک-دو-سه-روز-نوبت-عمر-گذشت

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت 18

دکلمه صوتی این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت  – رباعی 18 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی.چون آب به جویبار و چون باد به دشت هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت.   این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت چون آب به جویبار و چون باد به دشت هرگز[…]

این-کهنه-رباط-را-که-عالم-نام-است

این کهنه رباط را که عالم نام است 17

دکلمه صوتی شعر این کهنه رباط را که عالم نام است – رباعی 17 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی.وآرامگه ابلق صبح و شام استبزمی‌ست که واماندۀ صد جمشید است.   این کهنه رباط را که عالم نام است وآرامگه ابلق صبح و شام است بزمی‌ست که واماندۀ صد جمشید است قصری‌ست که[…]

این-کوزه-که-آبخوارهٔ-مزدوریست

این کوزه که آبخوارهٔ مزدوری‌ست 16

دکلمه صوتی شعر این کوزه که آبخوارهٔ مزدوری‌ست – رباعی 16 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. از دیدهٔ شاهی و دل دستوری‌ستهر کاسهٔ می که بر کف مخموری‌ست.   این کوزه که آبخوارهٔ مزدوری‌ست از دیدهٔ شاهی و دل دستوری‌ست هر کاسهٔ می که بر کف مخموری‌ست از عارض مستی و لب[…]

این-کوزه-چو-من-عاشق-زاری-بودهست

این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست 15

دکلمه صوتی شعر این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست – رباعی 15 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. در بند سر زلف نگاری بوده‌ست این دسته که بر گردن او می‌بینی.   این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست در بند سر زلف نگاری بوده‌ست این دسته که بر گردن او می‌بینی[…]

این-بحر-وجود-آمده-بیرون-ز-نهفت

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت 14

دکلمه صوتی شعر این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت – رباعی 14  از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت هر کس سخنی از سر سودا گفتند.   این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت هر کس سخنی از سر[…]

ماییم-و-می-و-مطرب-و-این-کنج-خراب

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب 6

دکلمه صوتی شعر ماییم و می و مطرب و این کنج خراب – رباعی 6 از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی. جان و دل و جام و جامه پر درد شراب فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب.   ماییم و می و مطرب و این کنج خراب جان و دل و جام[…]

chat