بایگانی دسته بندی: رباعی

در دهر هر آن‌که نیم‌نانی دارد

در دهر هر آن‌که نیم‌نانی دارد – 77

دکلمه صوتی در دهر هر آن‌که نیم‌نانی دارد  – رباعی 77از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد گر چشمهٔ زمزمی و گر آب حیات.     در دهر هر آن‌که نیم‌نانی دارد از بهر نشست آشیانی دارد   نه خادم کس بود نه مخدوم[…]

در دهر چو آواز گل تازه دهند

در دهر چو آواز گل تازه دهند – 76

دکلمه صوتی در دهر چو آواز گل تازه دهند  – رباعی 76از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی فرمای بتا که می به‌اندازه دهند از حور و قصور و ز بهشت و دوزخ.     در دهر چو آواز گل تازه دهند فرمای بتا که می به‌اندازه دهند   از حور و قصور و[…]

حیی که به قدرت سر و رو می‌سازد

حیی که به قدرت سر و رو می‌سازد – 75

دکلمه صوتی حیی که به قدرت سر و رو می‌سازد  – رباعی 75از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی همواره همو کار عدو می‌سازد گویند قرابه‌گر مسلمان نبود.     حیی که به قدرت سر و رو می‌سازد همواره همو کار عدو می‌سازد   گویند قرابه‌گر مسلمان نبود او را تو چه گویی که[…]

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد – 74

دکلمه صوتی چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد  – رباعی 74از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد کار من و تو چنان‌که رای من و توست.     چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد دل را به کم و[…]

تا راه قلندری نپویی نشود

تا راه قلندری نپویی نشود – 72

دکلمه صوتی تا راه قلندری نپویی نشود  – رباعی 72از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از رخساره بخون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان.     تا راه قلندری نپویی نشود رخساره بخون دل نشویی نشود   سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان آزاد به ترک خود نگویی[…]

تا زهره و مه در آسمان گشت پدید

تا زهره و مه در آسمان گشت پدید – 73

دکلمه صوتی تا زهره و مه در آسمان گشت پدید  – رباعی 73از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید من در عجبم ز می‌فروشان کایشان.     تا زهره و مه در آسمان گشت پدید بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید   من در عجبم[…]

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد – 71

دکلمه صوتی تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد  – رباعی 71از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد گر چشمهٔ زمزمی و گر آب حیات.     تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد چند از پی هر زشت و نکو خواهی[…]

بر من قلم قضا چو بی من رانند

بر من قلم قضا چو بی من رانند – 70

دکلمه صوتی بر من قلم قضا چو بی من رانند  – رباعی 70از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از پس نیک و بدش ز من چرا می‌دانند دی بی من و امروز چو دی بی من و تو.     بر من قلم قضا چو بی من رانند پس نیک و بدش ز[…]

بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایند

بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایند – 69

دکلمه صوتی بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایند  – رباعی 69از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از مگرای بدان که عاقلان نگرایند بسیار چو تو روند و بسیار آیند.     بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایند مگرای بدان که عاقلان نگرایند   بسیار چو تو روند و بسیار آیند بربای نصیب خویش[…]

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد – 68

دکلمه صوتی اجرام که ساکنان این ایوان‌اند  – رباعی 68از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از وز خوردن آدمی زمین سیر نشد مغرور بدانی که نخورده‌ست تو را.     بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد وز خوردن آدمی زمین سیر نشد   مغرور بدانی که نخورده‌ست تو را تعجیل مکن هم[…]

بر پشت من از زمانه تو می‌آید

بر پشت من از زمانه تو می‌آید – 67

دکلمه صوتی بر پشت من از زمانه تو می‌آید  – رباعی 67از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از وز من همه کار نانکو می‌آید جان عزم رحیل کرد و گفتم بمرو.     بر پشت من از زمانه تو می‌آید وز من همه کار نانکو می‌آید   جان عزم رحیل کرد و گفتم[…]

این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد

این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد – 66

دکلمه صوتی این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد  – رباعی 66از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از دریاب دمی که با طرب می‌گذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری.     این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد دریاب دمی که با طرب می‌گذرد   ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که[…]

این عقل که در ره سعادت پوید

این عقل که در ره سعادت پوید – 65

دکلمه صوتی این عقل که در ره سعادت پوید  – رباعی 65از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از روزی صد بار خود تو را می‌گوید دریاب تو این یک دم وقتت که نه‌ای.     این عقل که در ره سعادت پوید روزی صد بار خود تو را می‌گوید   دریاب تو این[…]

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود – 64

دکلمه صوتی ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود  – رباعی 64از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از نی نام ز ما و نی‌ نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل.     ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نی‌ نشان خواهد[…]

افسوس که نامهٔ جوانی طی شد

افسوس که نامهٔ جوانی طی شد – 63

دکلمه صوتی افسوس که نامهٔ جوانی طی شد  – رباعی 63از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از و آن تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب.     افسوس که نامهٔ جوانی طی شد و آن تازه بهار زندگانی دی شد   آن مرغ طرب که نام[…]

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد – 62

دکلمه صوتی افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد  – رباعی 62از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از وز دست اجل بسی جگرها خون شد کس نآمد از آن جهان که پرسم از وی.     افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد وز دست اجل بسی جگرها خون شد   کس نآمد[…]

از رنج کشیدن آدمی حر گردد

از رنج کشیدن آدمی حر گردد – 61

دکلمه صوتی از رنج کشیدن آدمی حر گردد  – رباعی 61از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از قطره چو کشد حبس صدف در گردد گر مال نماند سر بماناد به جای.     از رنج کشیدن آدمی حر گردد قطره چو کشد حبس صدف در گردد   گر مال نماند سر بماناد به[…]

از آمدنم نبود گردون را سود

از آمدنم نبود گردون را سود – 60

دکلمه صوتی از آمدنم نبود گردون را سود  – رباعی 60از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از وز رفتن من جلال و جاهش نفزود وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود.     از آمدنم نبود گردون را سود وز رفتن من جلال و جاهش نفزود   وز هیچ کسی نیز دو گوشم[…]

اجرام که ساکنان این ایوان‌اند

اجرام که ساکنان این ایوان‌اند – 59

دکلمه صوتی اجرام که ساکنان این ایوان‌اند  – رباعی 59از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از اسباب تردد خردمندان‌اند هان تا سر رشتهٔ خرد گم نکنی.     اجرام که ساکنان این ایوان‌اند اسباب تردد خردمندان‌اند   هان تا سر رشتهٔ خرد گم نکنی کآنان که مدبرند سرگردان‌اند     کآنان که مدبرند[…]

آرند یکی و دیگری بربایند

آرند یکی و دیگری بربایند – 58

دکلمه صوتی آرند یکی و دیگری بربایند  – رباعی 58از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از بر هیچ‌کسی راز همی‌نگشایند ما را ز قضا جز این قدر ننمایند.     آرند یکی و دیگری بربایند بر هیچ‌کسی راز همی‌نگشایند   ما را ز قضا جز این قدر ننمایند پیمانهٔ عمر ماست می‌پیمایند  […]

آن‌کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد

آن‌کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد – 57

دکلمه صوتی آن‌کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد  – رباعی 57از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از بس داغ که او بر دل غمناک نهاد بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک.     آن‌کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد[…]

آن‌ها که کهن شدند و این‌ها که نوند

آن‌ها که کهن شدند و این‌ها که نوند – 56

دکلمه صوتی آن‌ها که کهن شدند و این‌ها که نوند  – رباعی 56از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از هر کس به مراد خویش یک تک به دوند این کهنه‌جهان به کس نماند باقی.     آن‌ها که کهن شدند و این‌ها که نوند هر کس به مراد خویش یک تک به دوند[…]

آن را که به صحرای علل تاخته‌اند

آن را که به صحرای علل تاخته‌اند – 55

دکلمه صوتی آن را که به صحرای علل تاخته‌اند  – رباعی 55از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از بی او همه کارها بپرداخته‌اند امروز بهانه‌ای درانداخته‌اند.     آن را که به صحرای علل تاخته‌اند بی او همه کارها بپرداخته‌اند   امروز بهانه‌ای درانداخته‌اند فردا همه آن بود که درساخته‌اند     فردا[…]

آنان که محیط فضل و آداب شدند

آنان که محیط فضل و آداب شدند – 54

دکلمه صوتی آنان که محیط فضل و آداب شدند  – رباعی 54از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون.     آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند   ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند[…]

چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ

چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ – 53

دکلمه صوتی چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ  – رباعی 53از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ می نوش که بعد از من و تو ماه بسی.     چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ پیمانه[…]

یک جرعهٔ می ز ملک کاووس به است

یک جرعهٔ می ز ملک کاووس به است – 52

دکلمه صوتی یک جرعهٔ می ز ملک کاووس به است  – رباعی 52از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از از تخت قباد و ملکت طوس به است هر ناله که رندی به سحرگاه زند.     یک جرعهٔ می ز ملک کاووس به است از تخت قباد و ملکت طوس به است  […]

هر سبزه که بر کنار جویی رسته‌ست

هر سبزه که بر کنار جویی رسته‌ست – 51

دکلمه صوتی هر سبزه که بر کنار جویی رسته‌ست  – رباعی 51از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از گویی ز لب فرشته‌خویی رسته‌ست پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی.     هر سبزه که بر کنار جویی رسته‌ست گویی ز لب فرشته‌خویی رسته‌ست   پا بر سر سبزه تا به خواری[…]

هر ذره که در خاک زمینی بوده‌ست

هر ذره که در خاک زمینی بوده‌ست – 50

دکلمه صوتی هر ذره که در خاک زمینی بوده‌ست  – رباعی 45از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از پیش از من و تو تاج و نگینی بوده‌ست گرد از رخ نازنین به آزرم فشان.     هر ذره که در خاک زمینی بوده‌ست پیش از من و تو تاج و نگینی بوده‌ست  […]

در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست

در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست – 49

دکلمه صوتی در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست  – رباعی 49از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از از سرخی خون شهریاری بوده‌ست هر شاخ بنفشه کز زمین می‌روید.     در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست از سرخی خون شهریاری بوده‌ست   هر شاخ بنفشه کز زمین می‌روید خالی‌ست که بر رخ نگاری[…]

نیکی و بدی که در نهاد بشر است

نیکی و بدی که در نهاد بشر است – 48

دکلمه صوتی نیکی و بدی که در نهاد بشر است  – رباعی 44از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی از شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل.     نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر[…]