بایگانی دسته بندی: شفیعی کدکنی

بررسی مفهوم دین در اشعار نیما یوشیج و شفیعی کدکنی

بررسی مفهوم دین در اشعار برخی شاعران معاصر

بررسی مفهوم دین در اشعار نیما یوشیج و شفیعی کدکنی مقدمه یکی از بن مایه هایی که میتواند در شعر شاعران مورد دقت قرار گیرد مفهوم «دین» است اگرچه تغییر نگرش شاعران نسبت به مفاهیم ،شعر شعر معاصر را به سرانجامی دیگر سوق داده است و شاعران معاصر دیدگاه نوینی را در شعر معاصر پایه[…]

سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر فارسی

سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر فارسی

سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر فارسی/ بررسی نمادهای اجتماعی در شعر شاعران دهه های سی و چهل. چکیده نمادگرایی یا سمبولیسم اجتماعی از مهم ترین رویکردهای شعر معاصر ایران به ویژه دهه های سی و چهل نسبت به مضامین سیاسی و اجتماعی است که به عنوان یک مکتب ادبی, به همراه تصویرآفرینی و پرداخت شاعرانه, شیوه[…]

chat