قلم-بخت-من-شکسته-سر-است-خاقانی

قلم بخت من شکسته سر است – ۲۷

Loadingذخیره در لیست علاقه‌مندی
 • شعر قلم بخت من شکسته سر است خاقانی – قصیده ۲۷

  در فقر و گوشه نشینی و گله از سفر

   

  قلم بخت من شکسته سر است

  موی در سر ز طالع هنر است

   

  بخت نیک، آرزو رسان دل است

  که قلم نقش بند هر صور است

   

  نقش امید چون تواند بست

  قلمی کز دلم شکسته‌تر است

   

  دیده دارد سپید بخت سیاه

  این سپید آفت سیاه سر است

   

  بخت را در گلیم بایستی

  این سپیدی برص که در بصر است

   

  چشم زاغ است بر سیاهی بال

  گر سپیدی به چشم زاغ در است

   

  کوه را زر چه سود بر کمرش

  که شهان را زر از در کمر است

   

  تن چو ناخن شد استخوانم از آنک

  بخت را ناخته به چشم در است

   

  استخوان پیش‌کش کنم غم را

  زآنکه غم میهمان سگ جگر است

   

  روز دانش زوال یافت که بخت

  به من راست فعل کژ نگر است

   

  بس به پیشین ندیده‌ای خورشید

  که چو کژ سر نمود کژ نظر است

   

  چون نفس می‌زنم کژم نگرد

  چرخ کژ سیر کاهرمن سیر است

   

  چون صفیرش زنی کژت نگرد

  اسب کورا نظر بر آب‌خور است

   

  یا مگر راست می‌کند کژ من

  که مرا از کژی هنوز اثر است

   

  ترک آن کژ نگه کند در تیر

  تا شود راست کالت ظفر است

   

  همه روز اعور است چرخ ولیک

  احول است آن زمان که کینه‌ور است

   

  هر که را روی راست، بخت کژ است

  مار کژ بین که بر رخ سپر است

   

  بس نبالد گیابنی که کژ است

  بس نپرد کبوتری که تر است

   

  دهر صیاد و روز و شب دو سگ است

  چرخ باز کبود تیز پر است

   

  همه عالم شکارگه بینی

  کاین دو سگ زیر و باز بر زبر است

   

  عقل سگ جان هوا گرفت چو باز

  کاین سگ و باز چون شکارگر است

   

  من چو کبک آب زهره ریخته رنگ

  صید باز و سگی که بوی بر است

   

  نیک بد حال و سخت سست دلم

  حال و دل هر دو یک نه بر خطر است

   

  عافیت آرزو کنم هیهات

  این تمناست یافتن دگر است

   

  آرزو را ذخیره امید است

  وصل امید عمر جانور است

   

  آرزو چون نشاند شاخ طمع

  طلبش بیخ و یافت برگ و بر است

   

  طمع آسان ولی طلب صعب است

  صعبی یافت از طلب بتر است

   

  آرزویی که از جهان خواهم

  بدهد زآنکه مست و بی‌خبر است

   

  لیکن آن داده را به هشیاری

  واستاند که نیک بد گهر است

   

  در دبستان روزگار، مرا

  روز و شب لوح آرزو به بر است

   

  هیچ طفلی در این دبستان نیست

  که ورا سورهٔ وفا ز بر است

   

  چون برد آیت وفا از یاد؟

  کآخر اوفوا بعهدی از سور است

   

  خاطرم بکر و دهر نامرد است

  نزد نامرد، بکر کم‌خطر است

   

  نالش بکر خاطرم ز قضاست

  گلهٔ شهربانو از عمر است

   

  سایهٔ من خبر ندارد از آنک

  آه من چرخ‌سوز و کوه در است

   

  جوش دریا در دیده زهرهٔ کوه

  گوش ماهی بنشنود که کر است

   

  مر ما مر من حساب العمر

  چون به پنجه رسد حساب مر است

   

  ناودان مژه ز بام دماغ

  قطره ریز است و آرزو خضر است

   

  سبب آبروی آب مژه است

  صیقل تیغ کوه تیغ خور است

   

  نکنم زر طلب که طالب زر

  همچو زر نثار پی‌سپر است

   

  عاقبت هرکه سر فراخت به زر

  همچو سکه نگون و زخم خور است

   

  روی عقل از هوای زر همه را

  آبله خورده همچو روی زر است

   

  از شمار نفس فذلک عمر

  هم غم است ار چه غم نفس شمراست

   

  غم هم از عالم است و در عالم

  می‌نگنجد که بس قوی حشر است

   

  عالم از جور مایهٔ زای غم است

  بتر از هیمه مایه شرر است

   

  چون شرر شد قوی همه عالم

  طعمه سازد چه حاجت تبر است

   

  لهو، یک جزو و غم هزار ورق

  غصه مجموع و قصه مختصر است

   

  قابل گل منم که گل همه تن

  رنگ خون است و خار نیشتر است

   

  غم ز دل زاد و خورد خون دلم

  خون مادر غذا ده پسر است

   

  آتشی کز دل شجر زاید

  طعمهٔ او هم از تن شجر است

   

  چرخ بازیچه گون چون بازیچه

  در کف هفت طفل جان شکر است

   

  بدو خیط ملون شب و روز

  در گشایش بسان باد فر است

   

  شب که ترکان چرخ کوچ کنند

  کاروان حیات بر حذر است

   

  خیل ترکان کنند بر سر کوچ

  غارت کاروان که بر گذر است

   

  خواجه چون دید دردمند دلم

  گفت کین دردناکی از سفر است

   

  هان کجائی چه می‌خوری؟ گفتم

  می‌خورم خون خود که ما حضر است

   

  چه خورش کو خورش کدام خورش

  دست خون مانده را چه جای خور است

   

  گوید آخر چه آرزو داری

  آرزو زهر و غم نه کام و گر است

   

  نیم جنسی و یک‌دلی خواهم

  آرزوم از جهان همین قدر است

   

  از دو یک دم که در جهان یابم

  ناگزیر است و از جهان گذر است

   

  نگذرد دیگ پایه را ز حجر

  نگذرد آتشی که در حجر است

   

  به مقامی رسیده‌ام که مرا

  خار و حنظل بجای گل شکر است

   

  کو سر تیغ کرزوی من است

  کانس وحشی به سبزه و شمر است

   

  بر سر تیغ به سری که سر است

  خرج قصاب به بزی که نر است

   

  ابله از چشم زخم کم رنج است

  اکمه از درد چشم کم ضرر است

   

  جاهل آسوده، فاضل اندر رنج

  فضل مجهول و جهل معتبر است

   

  سفله مستغنی و سخی محتاج

  این تغابن ز بخشش قدر است

   

  همه جور زمانه بر فضلاست

  بوالفضول از حفاش زاستر است

   

  سوس را با پلاس کینی نیست

  کین او با پرند شوشتر است

   

  حال مقلوب شد که بر تن دهر

  ابره کرباس و دیبه آستر است

   

  عالم از علم مشتق است و لیک

  جهل عالم به عالمی سمر است

   

  معنی از اشتقاق دور افتاد

  کز صلف کبر و از اصف کبر است

   

  قوت مرغ جان به بال دل است

  قیمت شاخ گز به زال زر است

   

  دل پاکان شکستهٔ فلک است

  زال دستان فکندهٔ پدر است

   

  جان دانا عجب بزرگ دل است

  تن ادریس بس بلند پر است

   

  در گلستان عمر و رستهٔ عهد

  پس گل، خار و بعد نفع، ضرر است

   

  از پس هر مبارکی شومی است

  وز پی هر محرمی صفر است

   

  فقر کن نصب عین و پیش خسان

  رفع قصه مکن نه وقت جر است

   

  دهر اگر خوان زندگانی ساخت

  خورد هر چاشنی که کام و گر است

   

  سال کو خرمن جوانی دید

  سوخت هر خوشه‌ای که زیب و فر است

   

  درزیی صدرهٔ مسیح برید

  علمش برد و گفت گوش خر است

   

  کشت امید چون نرویاند

  گریه کو فتح باب هر نظر است

   

  وقت تب چون به نی نبرد تب

  شیر گر نیستانش مستقر است

   

  دفع عین الکمال چون نکند

  رنگ نیلی که بر رخ قمر است

   

  دی همی گفتم آه کز ره چشم

  دل من نیم کشتهٔ عبر است

   

  مرگ یاران شنیدم از ره گوش

  دلم امروز کشتهٔ فکر است

   

  هر که از راه گوش کشته شود

  زاندرون پوست خون او هدر است

   

  آری آری هم از ره گوش است

  کشتن قندزی که در خزر است

   

  نقطهٔ خون شد از سفر دل من

  خود سفر هم به نقطه‌ای سقر است

   

  تا به غربت فتاده‌ام همه سال

  نه مهم غیبت و سه مه حضر است

   

  نی نی از بخت شکرها دارم

  چند شکری که شوک بی‌ثمر است

   

  صورت بخت من طویل‌الذیل

  در وفا چون قصیر با قصر است

   

  بخت ملاح کشتی طرب است

  بخت فلاح کشته بطر است

   

  چشم بد دور بر در بختم

  چرخ حلقه به گوش همچو در است

   

  بخت، مرغ نشیمن امل است

  روز، طفل مشیمهٔ سحر است

   

  هم ز بخت است کز مقالت من

  همه عالم غرائب و غرر است

   

  استراحت به بخت یا نعم است

  استطابت به آب یا مدر است

   

  فخر من یاد کرد شروان به

  که مباهات خور به باختر است

   

  لیک تبریز به اقامت را

  که صدف قطره را بهین مقر است

   

  هم به مولد قرار نتوان کرد

  که صدف حبس خانهٔ درر است

   

  گرچه تبریز شهره‌تر شهری است

  لیک شروان شریفتر ثغر است

   

  خاک شروان مگو که وان شر است

  کان شرفوان به خیر مشتهر است

   

  هم شرفوان نویسمش لیکن

  حرف علت از آن میان بدر است

   

  عیب شروان مکن که خاقانی

  هست از آن شهر کابتداش شر است

   

  عیب شهری چرا کنی به دو حرف

  کاول شرع و آخر بشر است

   

  جرم خورشید را چه جرم بدانک

  شرق و غرب ابتدا شراست و غر است

   

  گر چه ز اول غر است حرف غریب

  مرد نامی غریب بحر و بر است

   

  چه کنی نقص مشک کاشغری

  که غر آخر حروف کاشغر است

   

  گرچه هست اول بدخشان بد

  به نتیجه نکوترین گهر است

   

  نه تب اول حروف تبریز است

  لیک صحت رسان هر نفر است

   

  دیدی آن جانور که زاید مشک

  نامش آهو و او همه هنر است

   

   

  شعر در فقر و گوشه نشینی و گله از سفر خاقانی

  البته نام اصلی این شعر «در فقر و گوشه نشینی و گله از سفر» است که توسط خاقانی، شاعر و قصیده‌سرای بزرگ ما، نوشته شده. این شعر این گونه آغاز می‌شود: «قلم بخت من شکسته سر است».

   

  از آرشیوهای مشابه دیدن کنید:

  خاقانی قالب: قصیده وزن شعر: فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)

   

  در صورتی که در متن بالا، معنای واژه‌ای برایتان نا آشنا می‌آمد، می‌توانید در جعبه‌ی زیر، آن واژه را جستجو کنید تا معنای آن در مقابلش ظاهر شود. بدیهی‌ست که برخی واژه‌ها به همراه پسوند یا پیشوندی در متن ظاهر شده‌اند. شما باید هسته‌ی اصلیِ آن واژه را در جعبه جستجو کنید تا به نزدیک‌ترین پاسخ برسید. اگر واژه‌ای را در فرهنگ لغت پیدا نکردید، در بخش دیدگاه‌ها گزارش دهید. با سپاس از همکاری شما.

  جستجوی واژه

  لیست واژه‌ها (تعداد کل: 36,098)

  آ

  (حر.) «آ» یا «الف ممدوده» نخستین حرف از الفبای فارسی ؛ اولین حرف از حروف ابجد، برابر با عدد "۱".


   

   

  دیدگاه کاربران درباره قلم بخت من شکسته سر است

   

  دکتر امین لو می گوید:

  دیده دارد سپید بخت سیاه این سپید آفت سیاه سر است
  بخت سیاه یعنی سیاه بخت
  خاقانی در این بیت می گوید آدمی که سیاه بخت است در چشمش سپیدی دارد. در چشم سپیدی داشتن یعنی در روی قرنیه چشم داشتن لکه سفید که منجر به نابینایی یا کدورت بینایی می شود. با این توضیحات مقصود خاقانی از مصرع اول مشخص شد که می خواهد بگوید آدم بدبخت نسبت به دیدن دنیا کور است به عبارت بهتر شوق دیدار دنیا را ندارد. در مصرع دوم می گوید این سپیدی چشم یعنی کوری در انسان غم وغصه ایجاد می کند و باغث سپیدی موی سر می شود یعنی انسان را پیر می کند.
  دربیت بعدی باز این مفهوم را با عبارتی دیگر بیان می کند. به شرح زیر
  بخت را در گلیم بایستی این سپیدی برص که در بصر است
  سفیدی گلیم یعنی سفید و تمیز بودن گلیم که نشان از ثروتمندی و خوشبختی است و سیاهی گلیم یعنی سیاه بودن و کثیف بودن گلیم که نشان از فقر و بد بختی است. به همین جهت خاقانی می گوید ای کاش برص ( سفیدی روی قرنیه چشم) یعنی سفیدی که در چشم من است در گلیم (بخت) من بود.
  لازم است توضیح دهم برص که در اصطلاح پزشکی ویتیلیگو گویند لکه های سفیدی است که در پوست بدن ایجاد می شود هم چنین به سفیدی که در روی قرنیه چشم ایجاد می شود نیز برص گویند.

  قوت مرغ جان به بال دل است
  قیمت شاخ کز به زال زر است
  این مصرع تلمیحی به داستان رستم و اسفندیار است. وقتی رستم در مبارزه با اسفندیار کم آورد و زخمی می شود از اسفندیار درخواست می کند باقی جنگ به زمانی دیگر گذارده شود تا بتواند زخم‌های خود را ببندد. او به اسفندیار قول می‌دهد که سپیده‌دم فردا به خواسته‌های اسفندیار تن در بدهد. شبانه رستم در خانه، در اندیشهٔ گریختن است، ولی پدر او، زال، پرّی از سیمرغ را در آتش افکنده که اسفندیار جفت او را در هفت‌خان کشته بود. سیمرغ زخم‌های رستم را درمان می‌کند و به او می‌آموزد که از چوب درخت گز تیری ساخته و او را به سوی چشمان اسفندیار نشانه برود. او همچنین رازی از سرنوشت را برای رستم آشکار می‌کند: هر کسی که خون اسفندیار را بریزد هم در این جهان و هم در جهان دیگر رنج خواهد برد. در روز بعد، رستم شورانگیزانه باز درخواست‌ها و خواهش‌های خود را به اسفندیار بازگو می‌کند و او می‌گوید که همه گنج‌ها خود و نیاگانش را به اسفندیار ارزانی خواهد داشت، مردانش را زیر فرمان او درخواهد آورد و فرمان‌برانه با او به دربار شاه خواهد رفت و داوری پادشاه را خواهد پذیرفت؛ ولی پافشاری بادسرانه اسفندیار بر زنجیر کردن رستم، راهی را جز پیروی از گفته‌های سیمرغ برای رستم نمی‌گذارد. رستم با تیر گز چشمان اسفندیار را نشانه می گیرد و با پرتاب تیر او را کور کرده و به زمین می اندازد و می کشد.

   

   

  شعر قلم بخت من شکسته سر است اثر کیست؟

  این شعر اثر خاقانی است.

  به مطلب امتیاز دهید!

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here

  chat