عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا خاقانی

عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا – 3

Loadingذخیره در لیست علاقه‌مندی
 • شعر عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا خاقانی – قصیده 3

  در پند و اندرز و مدح پیامبر بزرگوار

   

  عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا

  که عمر بیش‌بها دادمش به شیربها

   

  چو کشت عافیتم خوشه در گلو آورد

  چو خوشه باز بریدم گلوی کام و هوا

   

  خروس کنگرهٔ عقل پر بکوفت چو دید

  که در شب امل من سپیده شد پیدا

   

  چو ماه سی شبه ناچیز شد خیال غرور

  چو روز پانزده ساعت کمال یافت ضیا

   

  مسیح وار پی راستی گرفت آن دل

  که باژ گونه روی بود چون خط ترسا

   

  ز مرغزار سلامت در مراست خبر

  که هم مسیح خبر دارد از مزاج گیا

   

  مرا طبیب دل اندرز گونه‌ای کرده است

  کز این سواد بترس از حوادث سودا

   

  به تلخ و ترش رضا ده به خوان گیتی بر

  که نیشتر خوری ار بیشتر خوری حلوا

   

  اسیر طبع مخالف مدار جان و خرد

  زبون چارزبانی مکن دو حور لقا

   

  که پوست پاره‌ای آمد هلاک دولت آن

  که مغز بی‌گنهان را دهد به اژدها

   

  مرا شهنشه وحدت ز داغ گاه خرد

  به شیب و مقرعه دعوت همی کند که بیا

   

  از این سراچهٔ آوا و رنگ دل بگسل

  به ارغوان ده رنگ و به ارغنون آوا

   

  در این رصد گه خاکی چه خاک می‌بیزی

  نه کودکی نه مقامر ز خاک چیست تو را؟

   

  به دست آز مده دل که بهر فرش کنشت

  ز بام کعبه ند زدند مکیان دیبا

   

  به بوی نفس مکن جان که بهر گردن خوک

  کسی نبرد زنجیر مسجد الاقصا

   

  ببین که کوکبهٔ عمر خضر وار گذشت

  تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رجا

   

  پریر نوبت حج بود و مهد خواجه هنوز

  از آن سوی عرفات است چشم بر فردا

   

  به چاه جاه چه افتی و عمر در نقصان

  به قصد فصد چه کوشی و ماه در جوزا

   

  برفت روز و تو چون طفل خرمی آری

  نشاط طفل نماز دگر بود عذرا

   

  چو عمر دادی دنیا بده که خوش نبود

  به صد خزینه تبذل به دانگی استقصا

   

  دو رنگی شب و روز سپهر بوقلمون

  پرند عمر تو را می‌برند رنگ و بها

   

  دو چشمه‌اند یکی قیر و دیگری سیماب

  شب بنفشه وش و روز یاسمین سیما

   

  تو غرق چشمهٔ سیماب و قیر و پنداری

  که گرد چشمهٔ حیوان و کوثری به چرا

   

  جهان به چشمی ماند در او سیاه و سپید

  سپید ناخنه دار تو سیاه نابینا

   

  ببر طناب هوس پیش از آنکه ایامت

  چهار میخ کند زیر خیمهٔ خضرا

   

  به صور نیم شبی درفکن رواق فلک

  به ناوک سحری بر شکن مصاف فضا

   

  جهان به بوالعجبی تا کیت نماید لعب

  به هفت مهرهٔ زرین و حقهٔ مینا

   

  تو را به مهره و حقه فریفتند ایراک

  چو حقه بی‌دل و مغزی چو مهره بی سر و پا

   

  فریب گنبد نیلوفری مخور که کنون

  اجل چو گنبد گل برشکافدت عمدا

   

  ز خشک سال حوادث امید امن مدار

  که در تموز ندارد دلیل برف هوا

   

  چه جای راحت و امن است و دهر پر نکبت

  چه روز باشه و صید است دست پر نکبا

   

  مگو که دهر کجا خون خورد که نیست دهانش

  ببین به پشه که زوبین زن است و نیست کیا

   

  مساز عیش که نامردم است طبع جهان

  مخور کرفس که پر کژدم است بوم و سرا

   

  ز روزگار وفا هم به روزگار آید

  که حصرم از پس شش ماه می‌شود صهبا

   

  چه خوش بوی که درون وحشت است و بیرون غم

  کجا روی که ز پیش آتش است و پس دریا

   

  خوشی طلب کنی از دهر، ساده دل مردا

  که از زکات ستانان زکات خواست عطا

   

  سلاح کار خود اینجا ز بی زبانی ساز

  که بی زبان دفع زبانیه است آنجا

   

  چو خوشه چند شوی صد زبان نمی‌خواهی

  که یک زبان چون ترازو بوی به روز جزا

   

  در این مقام کسی کو چو مار شد دو زبان

  چو ماهی است بریده زبان در آن ماوا

   

  خرد خطیب دل است و دماغ منبر او

  زبان به صورت تیغ و دهان نیام آسا

   

  درون کام نهان کن زبان که تیغ خطیب

  برای نام بود در برش نه بهر وغا

   

  زبان به مهر کن و جز بگاه لا مگشای

  که در ولایت قالوابلی رسی از لا

   

  دو اسبه بر اثر لا بران بدان شرطی

  که رخت نفکنی الا به منزل الا

   

  مگر معاملهٔ لا اله الا الله

  درم خرید رسول اللهت کند به بها

   

  زبان ثناگر درگاه مصطفی خوشتر

  که بارگیر سلیمان نکوتر است صبا

   

  ثنای او به دل ما فرو نیاید از آنک

  عروس سخت شگرف است و حجله نا زیبا

   

  سپید روی ازل مصطفی است کز شرفش

  سیاه گشت به پیرانه سر، سر دنیا

   

  فلک به دایگی دین او در این مرکز

  زنی است بر سر گهواره‌ای بمانده دوتا

   

  دمش خزینه‌گشای مجاهز ارواج

  دلش خلیفهٔ کتاب علم الاسما

   

  به پیش کاتب وحیش دوات دار، خرد

  به فرق حاجب بارش نثار بار خدا

   

  هزار فصل ربیعش جنیبه دار جمال

  هزار فضل ربیعش خریطه دار سخا

   

  زبان در آن دهن پاک گوئیا که مگر

  میان چشمهٔ خضر است ماهیی گویا

   

  دو شاخ گیسوی او چون چهار بیخ حیات

  به هر کجا که اثر کرد اخرج المرعی

   

  نه باد گیسوی او ز آتش بهار کم است

  که آب و گل را آبستنی دهد ز نما

   

  عروس دهر و سرور جهان نخواست از آنک

  نداشت از غم امت به این و آن پروا

   

  از این حریف گلو بر حذر گزید حذر

  وز این ابای گلوگیر ابا نمود ابا

   

  چهار یارش تا تاج اصفیا نشدند

  نداشت ساعد دین یاره داشتن یارا

   

  الهی از دل خاقانی آگهی که در او

  خزینه خانهٔ عشق است در به مهر رضا

   

  از آن شراب که نامش مفرح کرم است

  به رحمت این جگر گرم را بساز دوا

   

  ز هرچه زیب جهان است و هرکه ز اهل جهان

  مرا چو صفر تهی دار و چون الف تنها

   

  قنوت من به نماز و نیاز در این است

  که عافنا و قنا شر ما قضیت لنا

   

  مرا به منزل الا الذین فرود آور

  فرو گشای ز من طمطراق الشعرا

   

  یقین من تو شناسی ز شک مختصران

  که علم توست شناسای ربنا ارنا

   

  مرا ز آفت مشتی زیاد باز رهان

  که بر زنای زن زید گشته‌اند گوا

   

  خلاص ده سخنم را ز غارت گرهی

  که مولع‌اند به نقش ریا و قلب ریا

   

  به روز حشر که آواز لاتخف شنوند

  به گوش خاطر ایشان رسان که لابشری

   

  چو کاسه باز گشاده دهان ز جوع الکلب

  چو کوزه پیش نهاده شکم ز استسقا

   

  اگر خسیسی بر من گران سر است رواست

  که او زمین کثیف است و من سمای سنا

   

  گر او نشسته و من ایستاده‌ام شاید

  نشسته باد زمین و ستاده باد سما

   

  ور او به راحت و من در مشقتم چه عجب

  که هم زمین بود آسوده و آسمان دروا

   

  سخن به است که ماند ز مادر فکرت

  که یادگار هم اسما نکوتر از اسما

   

   

   

  شعر در پند و اندرز و مدح پیامبر بزرگوار خاقانی

  البته نام اصلی این شعر «در پند و اندرز و مدح پیامبر بزرگوار» است که توسط خاقانی، شاعر و قصیده‌سرای بزرگ ما، نوشته شده. این شعر این گونه آغاز می‌شود: «عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا».

   

  از آرشیوهای مشابه دیدن کنید:

  خاقانی قالب: قصیده وزن شعر: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)

   

  در صورتی که در متن بالا، معنای واژه‌ای برایتان نا آشنا می‌آمد، می‌توانید در جعبه‌ی زیر، آن واژه را جستجو کنید تا معنای آن در مقابلش ظاهر شود. بدیهی‌ست که برخی واژه‌ها به همراه پسوند یا پیشوندی در متن ظاهر شده‌اند. شما باید هسته‌ی اصلیِ آن واژه را در جعبه جستجو کنید تا به نزدیک‌ترین پاسخ برسید. اگر واژه‌ای را در فرهنگ لغت پیدا نکردید، در بخش دیدگاه‌ها گزارش دهید. با سپاس از همکاری شما.

  جستجوی واژه

  لیست واژه‌ها (تعداد کل: 36,098)

  آ

  (حر.) «آ» یا «الف ممدوده» نخستین حرف از الفبای فارسی ؛ اولین حرف از حروف ابجد، برابر با عدد "۱".


   

  دیدگاه کاربران درباره‌ی قصیده عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا خاقانی

   

  میترا می گوید:

  معنی بیت عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا که عمر بیش بها دادمش به شیربها
  یعنی سلامتی من را زمانی قبول کرد که مثل یک عروسی به او عمرم را به عنوان شیربها دادم
  عروس عافیت : سلامتی و آرایه تشخیص دارد

  چو کشت عافیتم خوشه در گلو آورد چو خوشه باز بریدم گلوی کام و هوا
  خوشه در گلو آوردن: کنایه از برآمدن و رسیدن خوشه
  معنی: وقتی نزدیک بود حاصل زحمات ریاضت و تزکیه نفسم به ثمر برسد از تعلقات دنیوی و برآمدن هوای نفس دوری کردم

  ساره می گوید:

  خروس کنگره ٔ عقل : روح نفسانی . (از برهان قاطع) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء). || سخن موزون و موافق . (آنندراج ) (برهان قاطع)
  که پوست پاره ای آید هلاک دولت آن
  که مغز بیگنهان را دهد به اژدرها.
  پوست پاره: علم کاوه ٔ آهنگر. آن پوست که کاوه ٔ آهنگر هنگام غدر ضحاک بر سر نیزه نهاد، بر سر فریدون داشته ، چون ضحاک را دستگیر کردند فریدون آن پوست را بجواهر مرصع گردانیدو علم خود ساخت و مبارک گرفت . و آن را اختر کاوانی و اختر کاویانی ، و درخش کاویانی ، و درفش کاوانی ، و درفش کاویانی نام کرد. (شرفنامه ٔ منیری )
  مرا شهنشه وحدت ز داغ گاه خرد
  به شیب و مقرعه دعوت همی کند که بیا
  مقرعه:تازیانه
  پادشاهان گاه به اشاره ی تازیانهکسانی را مورد عطای خویش قرار می دادند.
  معنی:شاهنشاه توحید، از داغگاه خرد با شیب تازیانه اش مرا می خواند تا مرا مورد التفات و اکرام خویش قرار دهد.
  در این رصد گه خاکی چه خاک می‌بیزی
  نه کودکی، نه مقامر، ز خاک چیست ترا
  که خاک اول تخته خاک محاسبان است، کودک خاک بازی می‌کند، قماربازان نقشی بر خاک می‌کشند و قمار می‌بازند. اساساً لغات و تعابیر خاصّی دارد که به نام او سکّه خورده اند.
  خاکبیز. (نف مرکب ) شخصی را گویند که خاک کوچه ها و بازارها را بجهت نفع خود جاروب کند و ببیزد.
  بیختن . بیزیدن . بیخ . بیز. بیزیدن است . (از یادداشت بخط مؤلف ). غربال کردن و پرویزن کردن . (آنندراج ).
  ببین که کوکبهٔ عمر خضر وار گذشت
  تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رجا
  وجه تشابه کوکبه ی عمر و خضر این است که چون خضر که همواره در سفر است و ناشناس و بیخبر ،گاه با سرعت طی الارض عبور می کند و می گذرد.

  به چاه جاه چه افتی و عمر در نقصان
  به قصد فصد چه کوشی و ماه در جوزا
  فصد:رگ زدن طبی
  از دید باورهای طبی- نجومی قدما، هنگامی که جرم ماه در برج جوزا یا دوپیکر (برج سوم از بروج دوازدهگانه که برابر است با
  در فصد قمر ناقصالنّور باید، » : در این باره آمده « شرح بیست باب ملاّ مظفر » خردادماه) باشد، فصد کردن را جایز نمیدانستند. در
  زیرا که نقصان نور قمر باعث نقصان رطوبت ابدانست چنانکه در طبایع کواکب مذکور شده و چون چنین باشد خون صالح صرف
  نشود و اگر اخراج خون بسیار مطلوب باشد زیادتی نور قمر جایز بود و ایضاً باید که قمر در برج آتشی بود چه آتش دافع رطوبتست یا
  در برج هوایی بنابر مناسبت طبیعت دم غیرجوزا متعلق است به دست و حلول قمر در برج هر عضو باعث توجه رطوبت بدن باشد به
  آن عضو و مقتضی تعفّن موادّ است پس با حصول رطوبات تعفّن مواد آهن به آن عضو رسانیدن مصلحت نباشد و در تاریخ روضه الصفا
  مذکور است که اتابک یکی از امرای سلطان مسعود بود. بموجب فرمان متوجه آذربایجان شد و چون به زنجان رسید وقتی که قمر در
  جوزا بود فصد کرد از قضا رگ دستش گسیخته شد و در همان ایام رشتة حیات او به قطع رسید و حذر باید کرد از اینکه نحسین با
  قمر در طالع باشند که اگر چنین باشد موضع جراحت ناسور شود و ریم گیرد و ایضاً حذر باید کرد از وقوع نحسین در هشتم طالع و
  هشتم موضع قمر که بیم خطر باشد در حجامت باید که موضع قمر و طالع بروج هوایی باشد و متصل به قمر احدالسّعدین حذر باید نمود از حلول قمر در ثور و از بودن نحسین در ثانی یا ثامن نیّرین و محمد ایّوب وقوع قمر در تحت الشعاع آفتاب نیز جایز نداشته و…
  بیرجندی، 1271 : شرح بیت باب، باب بیستم) ) «
  خاقانی در دو بیت این باور را بیان داشته:
  ( به چاه جاه چه افتی و عمر در نقصان به قصد فصد چه پویی و ماه در جوزا. (ص 18
  ( ماهی و جوزا زیورت وز رشک زیور در برت از غمزة چون نشترت، مه خون جوزا ریخته. (ص 521

   

  شعر عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا اثر کیست؟

  این شعر اثر خاقانی است.

  به مطلب امتیاز دهید!

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here

  chat