بایگانی دسته بندی: شعر عرب

استعاره-های-مفهومی-زنانه-در-شعر-فروغ-فرخزاد-و-غاده-السمان

استعاره های مفهومی زنانه در شعر

استعاره های مفهومی زنانه در شعر فروغ فرخزاد و غاده السمان : در بررسی عناصر چهارگانه بیان استعاره از ظرافت و ظرفیت بیشتری در نزد اهل ادب برخوردار است استعاره امکان تصرف خیالی در شیء را بیش از دیگر عناصر بیانی فراهم می کند و ظرفیت بالایی برای محو مرزهای میان انسان و طبیعت اندیشه و[…]

عصیان-و-هنجارگریزی-در-شعر-فروغ-فرخزاد-و-غاده-السمان

عصیان و هنجارگریزی در شعر

عصیان و هنجارگریزی در شعرفروغ فرخزاد و غاده السمان : یکی از جریانهای قابل اعتنا در شعر معاصر فارسی و عربی هنجارگریزیهای شعر زنانه است که از شاخصه های مهم آن بیان مضامین حسی ،عاطفی اعتراض به وضعیت زنان جامعه در طیفهای گوناگون ،هویتی بسامد واژگان خاص در حوزه مسائل مربوط به زنان و از[…]

بررسی-تطبیقی-مفهوم-منجی-در-شعر-فروغ-فروغ-فرخزاد-و-نزار-قبانی

بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر

بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرخزاد و نزار قبانی : ادبیات تطبیقی، یعنی مطالعه و بررسی مقایسهای آثاری که برخاسته از زمینه های فرهنگی متفاوت اند.» (شورل، ۱۳۸۶: ۲۵) این نوع از ادبیات، زمینه را برای خروج ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم می کند و آن را به عنوان جزئی از[…]

زمینۀ-اجتماعی-اشعار-شاملو-وماغوط

زمینۀ اجتماعی اشعار دو شاعر فارس و عرب

زمینۀ اجتماعی اشعار شاملو و ماغوط : مطالعه و بررسی اشعار شاملو (۱۳۷۹-۱۳۰۴) و ماغوط (۲۰۰۶-۱۹۳۴) بیانگر نوعی وحدت فکری در شعر آرمان مشترک و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی یکسان است؛ بی آنکه این دو شاعر مراوده و تعاملی با یکدیگر داشته باشند. ماغوط و شاملو به عنوان بنیانگذاران شعر سپید یا قصيده النشر در[…]

کارکرد-محوری-نقاب-دینی-در-اشعار-شاملو-و-ادونیس

کارکرد محوری نقاب دینی در شعر

کارکرد محوری نقاب دینی در شعر شاملو و ادونیس : شعر معاصر عربی و فارسی به دلیل برخورداری از ریشههای کهن و اصالت عمیق ناچار است مهم ترین دلیل ماندگاری و مقبولیت خود را در وابستگی اش به سنت ها و میراث گذشته جست وجو کند؛ به عبارت دیگر شاعر امروز از طریق بازخوانی و بازآفرینی[…]

مقایسه تطبیقی نمود فقر در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه

مقایسه تطبیقی نمود فقر در برخی اشعار

مقایسه تطبیقی نمود فقر در برخی اشعار نیما یوشیج و نازک الملائکه مقدمه از زمانی که شعر از دربار بیرون آمد و به طرح مسائل و مشکلات مردم پرداخت رنگ و بویی دیگر یافت. در این زمان شعر دیگر فقط تصویرپردازی و آفرینش هنری نیست. شاعر در این هنگام به رسالت هنری خویش واقف است[…]

بررسی تطبیقی اشعار بدر شاکر و نیما یوشیج

بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر معاصر

بررسی تطبیقی اشعار بدر شاکر و نیما یوشیج مقدمه هر ادیب و شاعری برای گام نهادن در گستره بیکران ادبیات به ذوق و هنر نیاز دارد؛ چنان که یک قطعه ادبی اگر رنگ احساس و عاطفه و الفاظ زیبا به خود نگیرد خشک و بی روح خواهد بود و هنگامی که این قطعه ادبی هر[…]

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران

بررسی شعر روایی با تاملی در میزان خلاقیت هنری دو شاعر

بررسی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران با تاملی در میزان خلاقیت هنری دو شاعر مقدمه حرکت نوگرایی در دو ادبیات فارسی و عربی زمینهها و وجوه مشترک بسیاری دارند؛ اوضاع نابسامان ،اجتماعی ،سیاسی فرهنگی جامعه ایران و جوامع عربی و آشنایی نوگرایان با ادبیات ،غرب از مهمترین آنهاست نیما یوشیج و خلیل مطران،[…]

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکه

مطالعه تطبیقی واژه شب

مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکهَ مقدمه شعر معاصر فارسی و عربی به طور کلی با آنچه در گذشته وجود داشته تفاوت اساسی پیدا کرده است مضمون قالب و اهداف آن با توجه به تغییر محیط زندگی به کلی متحول شده و راهی تازه در پیش گرفته است. در این[…]

بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی

بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی

بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی مقدمه کوشش برای تجدید در شعر عربی یا فارسی امری است قدیمی و شعراء دورانهای پیشین به نوعی برای تجدد در شعر گامهایی را بر داشته اند محققان، نخستین آهنگهای تجدد را در شعر عربی به شاعران عصر عباسی نسبت میدهند دوره ای که چارچوب[…]

chat