آموزش‌های ویدیویی

کریستوفر مارلو

شعر مرا دوست بدار اندکی ولی طولانی کریستوفر مارلو

مرا کم دوست داشته باش – مرا دوست بدار اندکی ولی طولانی

مرا کم دوست داشته باش – شعر مرا دوست بدار – کریستوفر مارلو مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش این وزن آواز من است عشقی که گرم و شدید است زود میسوزد و خاموش میشود مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش این وزن آواز من است اگر[…]

دلیل بازگشت وجه