شعر نشانی سهراب سپهری

شعر نشانی سهراب سپهری

شعر نشانی سهراب سپهری

خانه دوست كجاست؟

در فلق بود كه پرسيد سوار

آسمان مكثي كرد

رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت

به تاريكي شن ها بخشيد و به انگشت

نشان داد سپيداري و گفت

نرسيده به درخت

كوچه باغي است كه از خواب خدا

سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبي است

ميروي تا ته آن كوچه

كه از پشت بلوغ سر به در مي آرد

پس به سمت گل تنهايي مي پيچي

دو قدم مانده به گل

پاي فواره جاويد اساطير زمين مي ماني

و تو را ترسي شفاف فرا مي گيرد

در صمیمیت سیال فضا، خش‌خشی می‌شنوی:

كودكي مي بيني

رفته از كاج بلندي بالا

جوجه بردارد از لانه نور

و از او مي پرسي

خانه دوست كجاست؟

شعر نشانی یا شعر خانه دوست کجاست را سهراب سپهری به «ابولقاسم سعیدی» “تقدیم” کرده است.

شعر نشانی سهراب سپهری

“Where is the friend’s house?”It was dawn
When the rider asked.
The sky paused.
The passerby bestowed the ray of light between his lips
Onto the darkness of sands.
And pointing his finger to a poplar tree, he said”.
“Not far from the tree
There is an alley greener than the Slumber of God
Where love is as blue as the Feathers of Honesty.
Walk to the end of the alley emerging
From beyond Maturty.
Take a turn towards the Flower of Solitude.
Two steps to the flower
Stay at the foot of eternal jet of the earth’s myths.
Then a transparent fear will encompass you.
In the flowing intimacy of space, you will hear a rustle:
You will behold a child
On a tall plane tree picking a young bird
From the Nest of Light.
Ask him
Where the friend’s house is

 

شعر خانه دوست کجاست سهراب سپهری

شعر نشانی سهراب سپهری

 

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید