شعر سایبان آرامش ما ماییم سهراب سپهری

شعر سایبان آرامش ما ماییم سهراب سپهری

شعر سایبان آرامش ما ماییم سهراب سپهری

در هوای دوگانگی تازگی چهره ها پژمرد

بیایید از سایه روشن برویم

بر لب شبنم بایستیم در برگ فرود آییم

و اگر جا پایی دیدیم مسافر کهن را از پی برویم

برگردیم و نهراسیم درایوان آن روزگاران نوشابه جادو سر کشیم

شب بوی ترانه ببوییم چهره خود گم کنیم

از روزن آن سوها بنگریم در به نوازش خطر بگشاییم

خود روی دلهره پرپر کنیم

نیاویزیم نه به بند گریز نه به دامان پناه

نشتابیم نه به سوی روشن نزدیک نه به سمت مبهم دور

عطش را بنشانیم پس به چشمه رویم

دم صبح دشمن را بشناسیم و به خورشید اشاره کنیم

ماندیم در برابر هیچ خم شدیم در برابر هیچ پس نماز ما در را نشکنیم

برخیزیم و دعا کنیم

لب ما شیار عطر خاموشی باد

نزدیک ما شب بی دردی است دوری کنیم

کنار ما ریشه بی شوری است برکنیم

و نلرزیم پا در لجن نهیم مرداب را به تپش درآییم

آتش را بشویم نی زار همهمه را خاکستر کنیم

قطره را بشویم دریا را نوسان آییم

و این نسیم بوزیم و جاودان بوزیم

و این خزنده خم شویم و بیناخم شویم

و این گودال فرود آییم و بی پروا فرود آییم بر خود

خیمه زنیم سایبان آرامش ما ماییم

ما وزش صخره ایم ما صخره وزنده ایم

ما شب گامیم ما گام شبانه ایم

پروازیم و چشم به راه پرنده ایم

تراوش آبیم و در انتظار سبوییم

در میوه چینی بی گاه رویا را نارس چیدند و تردید از رسیدگی پوسید

بیایید از شوره زار خوب و بد برویم

چون جویبار آیینه روان باشیم به درخت درخت را پاسخ دهیم

و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم هر لحظه رها سازیم

برویم برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم

شعر سایبان آرامش ما ماییم سهراب سپهری

 

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید